intihar Eylemlerinde Dinin Anlamı ve Sınırları

HALİL AYDINALP
1.724 1.629

Öz


Özet
Bu makalede, özellikle Filistin örneğinden hareketle, müslüman kimliği ta§ıyan eylemcilerin gerçekle
§tirdikleri intihar eylemlerinin din! bir anlam evreni içinde nasıl me§rOla§tırıldığı ve bu dini
meşruiyet kurgusunun anlamı ve sınırları ele alınmaktadır. Bu çerçevede, dinin çatl§ma sürecinin
neresinde yer aldığı, dini radikalizm içinde dini idealizmin yeri, eylemlerin İslam! meşruiyeti sorunu,
eylemlerde dini motivasyon ve ıneşrOla§tırma problemleri ele alınmaktadır. intihar eylemleriyle
din! radikalizm arasında kurulan doğrusal bağın geçerli olmadığı görülmektedir. Eylemlerin din!
yorumların doğrusal bir sonucu olmaktan ziyade, dinin dı§ındaki sosyal ve siyasal dinamiklerin
etkisi altında gerçeklqtiği, din faktörünün eylemleri motive etmede ve meşrOlaştırmada kullanıldığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İ ntihar, Filistin, radikalizm, isti§had.
Abstract
This article deals with how the suicide bombings, especially in the Palestinian case, are legitimated
within the religious sphere, and what the meaning and limit of this religious legitimation
is. In this context, it focuses on the questions of how religion functions in the processes of conflict
and violence, w hat the meaning of religious idealism is in religious radicalism, how the Islamic
law explains the suicide bombings, and how religious motivation and legitimating are utilized
in these perpetrations. lt does not seem to be an accurate explanation to directly link the
suicidc bombings to religious radicalism. Rather than be ing the direct outcomc of religious interprctations,
the suicidc bombings take shape under the social and political dynamics outside religion
and in this process religion is particularly used as a mechanism of motivation and legitimation
for the attacks.
Key Words: Self-destruction, suicide, Palestine, radicalism, istishad.


Tam metin:

PDF