İbn Sina'nın "el-Mucez fi'l-Mantık" Risalesi

MEHMET FATİH DEMİRCİ
1.813 983

Öz


Özet
Bu çalı§ma, İbn Sina'nın el-Mucez.fi'l-mantık risalesi üzerine bir incelemedir. Ali Durusoy, İbn
Sina'nın el-Mucezu's-sağir fi'l-mantık adlı risalesi hakkındaki makalesinde bu risaleye de
değinmi§tir. Fakat bu risale, bugüne kadar müstakil bir ara§tırmanın konusu olmamı§tır. Bu
incelemede, bu eserin klasik kaynaklar ve içerik açısından İbn Sina tarafından yazıldığı ortaya
konmu§tur. Ayrıca metnin içeriği üzerinde kısaca bir inedeme yapılmı§tır. Risalenin tüm
nüshaları İstanbul'daki kütüphanelerde bulunmaktadır. Bu riüshalar birbiri ile kar§ıla§tırılmı§tır
ve doğruya en yakın metin elde edilmeye çalı§ılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İbn Sina, el-Mucez fi'l-mantık.
Abstract
This work is a study on lbn Sina' s booklet of al-Mujaz fi'l-mantık. Ali Durusoy has mentioned on
this booklet of lbn Sina in his article which is entitled al-Mujaz al-sagir fi'l-mantık. But, until now,
there is not any separate study on this booklet. The evidences that show that this booklet belongs
to Ibn Sina from the view of classical sources and content were presented in this article.
Furtherınore, it was studied briefly on the content of the text. All the copies of the booklet are in
lstanbul's libraries. These copies were compared with each other and it was tried to make the
original text.
Key Words: Ibn Sina, al-Mujazfi'l-mantık.


Tam metin:

PDF