İbn Sina Felsefesi ve E§'ariyye Kelamı Arasında Fahreddin er-Razl'nin Yöntemi

EŞREF ALTAŞ
1.409 2.508

Öz


Özet
İbn Sina felsefesi hem filozoflar hem de kelamcılar tarafından yorumlanmı§ ve elc§tirilmi§tir.
Fahreddin er-Razı, İbn Sina felsefesini §Crh eden ve elqtiren kelamcıların önde gelenlerinden
biridir. Bu makalede Razi'nin ele§tiri yöntemi ele alınmı§, bu yöntemin onun eserlerindeki takdimine
yer verilmi§ ve yönteme ili§kin Razı'nin kullandığı kavr!'lmların semantik organizasyonu üzerinde
durulmu§tur.
Anahtar Kelimeler: İbn Sina, Fahreddin er-Razı, İslam felsefesi, felsefi k el am, yöntem.
Abstract
The thought of Avicenna was explanted and criticized by both Islamic philosophers and Muslim
theologians. Fakhr al-Din el-Razi was one of the forerunners of the theologians who comment
and criticized thought of İbn Sına. This article examines the method of critique of Razi and includes
how he presented this method in his own books. This article also dwells on sernantic organization
of the concepts related to Razi' s method.
Key Words: Avicenna, Fakhr al-Din el-Razi, Islamic philosophy, philosophical theology,
~~~


Tam metin:

PDF