Sermediyyet ve Abdurrezzak-ı Ka§ani'nin Risdle fi beyani mikddri' s-seneti' s-sermediyye ve ta'yini eyydmi'l-ilahiyye isimli Eseri

ABDÜRRAHİM ALKIŞ
1.423 594

Öz


Özet
Ezel ve ebed kavramlarını mana olarak içerisinde barındıran "sermediyyet" zamanüstülük ifadesi
ile de açıklanabilir. Sermediyyet hakkında yazılan ve bu konuda önemli bazı bilgileri içeren
Abdurrezzak-ı Kii§ani'nin sermediyyet risalesi aynı zamanda kendi asrını nasıl idrak ettiğine dair
bazı malumatı içermektedir. Ka§ani sermediyyet, ezeliyyet, ebediyyet ve an hakkında Kur'an ve
hadislerden yola çıkarak inühim bazı açıklamalarda bulunur. Eserin isminden de açıkça
anla§ılacağı üzere müellif risalesinde sermedt olan senderin mikdarını ve Allah'ın katındaki
günlerin tayinini izah eder. Onun ifadelerinden anla§ılan, dünya günlerinin mikdarının izafi
olduğu ve Cenab-ı Hakk'ın katındaki günlerin mikdarının bu günlerin mikdanndan farklılık arz
ettiğidir. Her ne kadar sul'iler, bilimsel bilgilere nihai manada büyük önem atfetmemi§lerse de
Einstein'in izafiyet teorileri bu görü§le önemli ölçüde örtü§mektedir. Binaenaleyh bu risalede
geçen temel kavramlar hakkında belli bazı malumatı zikr etmek eserin daha iyi anla§ılmasına
ves1le olacaktır. Bunun için bu makalede bir nebze olsun sermed1, ezel1, ebed1 ve zamani gibi
kavramlar izah edilecektir.
Anahtar Keliıneler: Abdurrezzak Ka§ani, sermediyyet, zaman, ezel, e bed.
Abstract
Abd al-Razzak al-Kashan1's treatise on divine timelessness (sarmadiyya) includes some rare
information on this metaphysical issue, and provides his perception of eventsin his time. Kashani
explains in this work his views on transcendence, pre-etemity, eternity, and moment of time
while referring to the Qur'anic and Prophetic sources. He mainly focuses on the duration of
"timeless" years and the slgnificance of divine time. He accepts the relativity of the physical time
and the difference of i ts measurement from divine concept of time. To some extent, his
explanations have similarities with the Einstein's theory of time. In this article I will discuss the
main concepts of al-Kashan1's text in order to understand his views better. Our study aiıns to
clarify a bit those important concepts such as, timeless, pre-eternal, eternal, and timely.
Key Words: Abd al-Razzak al-Kashan1, timelessness, time, pre-eternity, eternity.


Tam metin:

PDF