Metin Tahrîfi Bağlamında İbn Hazm’ın Tevrat’ı Eleştiri Metodu Üzerine

ELDAR HASANOV
1.383 1.153

Öz


Özet
Bu makalede İbn Hazm’ın Tahakh’a bakışı ve onun tahrif olunduğu iddiasında takip ettiği
metodu tanıtılmaya çalışılmıştır. Ona kadarki ulemânın tahrif iddiaları birbirinden farklı nitelikte
olmuştur. Başlangıçta bu iddia sadece kutsal metinleri tercüme ve yorumlama sırasında
gerçekleşen tahrifle sınırlandırılmıştır. Zaman geçtikçe metin tahrifi iddiaları da dillendirilmiştir.
İbn Hazm bu akımın önemli temsilcilerindendir. O, bu konuyla ilgili sistematik bir biçimde
çalışmalar yürüten ilk müslüman âlimdir. O, bu iddiasını Tanah’ı “içeriden ve dışarıdan” analize
tabi tutmakla temellendirmiştir. “Dışarıdan analiz metodunda” o, Tanah’ta yer alan tarihî
rivayetlere dayanarak tahrifin kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. “İçeriden analiz metodunda” ise
o, tahrif iddiasına Tanah’taki çelişkili ve gerçekliklere aykırı anlatıları göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Kutsal metin eleştirisi, metin tahrifi, dışarıdan analiz, içeriden analiz.
Abstract
This article discusses Ibn Hazm’s view to Tanakh and his demonstrating method of tahrîffalsification
of it. Until him, the theses of Moslem scholars about tahrîf had differed from each
other. At first the argument of tahrîf was restricted to only the area of translation and interpritation.
In the course of time it was expressed some arguments of textual tahrîf. Ibn Hazm maintains
textual falsification in Tanakh. Among Moslem scholars he was the first person dealt with this
subject systematically and completely. He tries to prove his opinion throught examining The
Scripture “externally and internally.” In externally analysing, he claims that the textual falsification
of Tanakh is inescapable by taking the historical narratives in it into consideration. Then he
continues his analysing internally and demonsrates various examples relating to tahrîf looking to
contradictory and incorrect information from The Tanakh itself.
Key words: Ibn Hazm, Tanakh, the Scripture, textual falsification, internal and external
critisizm.


Tam metin:

PDF