“Lemsü’n-nisâ”nın Abdeste Etkisi Konusundaki Fıkhî Tartışmalar

EMİNE ESİN GÖÇ
1.426 753

Öz


Özet
Abdeste tesiri bakımından kadınla temas hususunda mezhepler arasında muhtelif görüşler mevcuttur.
Nassın farklı yorumlanmasından kaynaklanan bu ihtilafın bir ucunda “mutlak olarak kadına
dokunmanın abdesti bozmadığını” iddia eden Hanefîler yer alırken, diğer ucunda “ne sûrette
olursa olsun kadına dokunmanın abdesti bozacağını” söyleyen Zâhirîler ve Şâfiîleri görmekteyiz.
Mâlikî ve Hanbelî âlimlerin ise öne sürdükleri şehvet şartıyla orta bir görüşü benimsedikleri anlaşılmaktadır.
Bu makalede söz konusu mesele mezheplerin yorum ve yaklaşımları sadedinde ele
alınarak her birinin öne sürdükleri deliller ve karşı delillere yöneltilen tenkitler arz edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lemsü’n-nisâ, fâhiş mübâşeret, hades, abdest.
Abstract
In Islamic law, there are various views concerning the matter of nullification of ablution due to
touching women. Among these views, all of whose interpretation is directly from the sources
(nass), the Hanafi’s claim that touching a woman does not nullify ablution, no matter what type
of touch it may be. The Zahiri’s and Shafi’s on the other hand claim that any type of touch, no
matter how light or major, nullifies ablution. The Maliki’s and Hanbali’s occupy a middle path
however, stipulating the presence of desire in the touch for the nullification of ablution to occur.
This article will examine the interpretations of the various schools along with attempting to examine
and critique the evidences and counter-evidences.
Key Words: Islamic jurisprudence, nullification of ablution, touching women, intercourse, wudû.


Tam metin:

PDF