Gazzâlî Versus Mantıksal Pozitivizm -Metafizik Bakımından Bir Karşılaştırma-

KEMAL BATAK
1.551 497

Öz


Özet
Bu makalede müslüman düşünürlerden Gazzâlî’nin bir felsefe disiplini olan metafiziğe bakışı mantıksal
pozitivizmin bakışıyla karşılaştırılmaktadır. Gazzâlî “geniş anlamda metafiziği” bir bütün
olarak reddetmezken mantıksal pozitivizm metafiziği bir bütün olarak reddediyor görülmektedir.
Bu çalışmada, Gazzâlî’nin metafiziğe karşı yaklaşımının, mantıksal pozitivizme göre, daha tutarlı
ve daha felsefî olduğu savunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gazzâlî, mantıksal pozitivizm, mantık, metafizik.
Abstract
I intend to compare al-Ghazali’s, a medieval Muslim thinker, approach to metaphysics as a philosophical
discipline to that of logical positivists. While al-Ghazali does not reject “metaphysics in
the broader sense,” logical positivists reject metaphysics altogether. I argue that al-Ghazali’s approach
to metaphysics is more consistent and philosophically defensible than that of logical positivists.
Key Words: Ghazali, Logical positivism, logic, metaphysics.


Tam metin:

PDF