Hidiiyetü'l-hikme'nin Tenkitli Neşri

ABDULLAH YORMAZ
1.254 1.160

Öz


Bu makalede İbn Sina geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Esirüddin Ebheri'nin
Hidilyetii'l-hikme adlı eseri hakkll)da bilgi verildikten sonra eserin tenkirli ne§ri sunulmu§tur. XIII.
yüzyılda kaleme alınan Hidilyeıii'l-hikme Felsefe'nin tüm alanlarını kapsamasının yanında konulan
tartl§malardan uzak öğretici tarzda ele almasından dolayı medreselerde yüzyıllar boyu ders kitabı
olarak okutulmu§tur. Eser Mannk, Tabl'iyat ve ilahiyat olmak üzere üç ana bölümden
olu§maktadır. Her bölüm de kendi içinde Fenn ve Fasıl ba§lıklarıyla alt bölümlere ayrılmaktadır.
Eserde bazı konulara getirilen iriraziara cevap vermek ya da ilgili konuyu daha ayrıntılı §ekilde
açıklamak amacıyla Hidaye adıyla alt ba§lıklar yer almaktadır. Bu kelimenin Hidayetii'l-hikme
ismine kaynaklık etmesi muhtemeldir.
Anahtar Kelimeler: Ebheri, Hidilyeıii'l-hikme, Mantık, Tabl'iyat, İlahiyat.
Ahstract
Ab h ari is one of the most eminent philosophers following Avicenna's tradition. W e presen t an
edition of text of Hidaya al-Hikma after giving breaf information on its content. This bnok has
been studied as a textbook for centuries because of including all subjects of philosophy in
accordance with Avicenna's tradition and written as didactic book. lt consists of three major
chapters; Logic, Physics and Metaphysics. Each chapter has been divided to Fenn and Fas!. This
book might have been named as Hidaya al-Hikma because of the word Hidaye usedas subtitle in
the bonk.
Key Words: Al-Abhari, Hidaya al-hikma, Logic, Physics, Mctaphysics.


Tam metin:

PDF