Batı Düşüncesinde İslam ve Hz. Muhammed {s.a.s.) İmajı {Genel Bir Okuma)

ŞENOL KORKUT
2.393 4.708

Öz


Özet
Bu çall§ma Ban dü§üncesinde İslam ve Hz. Muhammed imajını ara§tırmakta ve genel bir okumaya
tabi tutmaktadır. Ban dü§üncesinde İslamla ilgili olarak yazılan ilk eserlerden itibaren İslam ve
Hz. Muhammed hakkında İslam kaynaklan ile uzla§mayan bir imaj olu§turulmu§tur. Bu imaj teoloji,
edebiyat, folklorik yapıtlar ve oryantalist ara§nnnalara nüfuz eden en önemli unsurdur. Bu
imaja göre, İslam Allah'ın ilahi müdahalesi sonrası ortaya çıkın!§ olmaktan ziyade, Hz. Muhammed
tarafından olu§turulmu§ bir din olarak tasvir edilmi§ tir. Dolayısıyla Hz. Muhammed sahte bir
peygamber olarak algılanml§tır. Bu imajın bir sonucu olarak Kur'an ve Hz. Muhammed Ban dü
§ünce tarihi boyunca biz dizi tahkir, a§ağılama ve saldırıya maruz kalml§nr. Bu makale tasvir edilen
imaj ve bunun akabinde geli§tirilen tahkirleri genel bir okumaya tabi tutmaktadır. Ayrıca,
Batı dü§ünce tarihinde anılan geleneğin d!§ında kalarak İslam ve Hz. Muhammed hakkında
olumlu görü§lere sahip olan dü§ünür, filozof, §ilir ve entelektüellere de değinilmi§rir. Makalenin
son kısmında Banda İslam ele§ tirilerinin Hz. Muhammed üzerinden yapılmasının sebepleri sorgulanml
§nr.
Anahtar Kelimeler: İslam, Hz. Muhammed, imaj, Ban dü§üncesi, tahkir, a§ağılama
Abstract
This study examines the image of Mu hammad and Islam in the western thought and looks at this
issue in general. The image about Islam and Muhammad was fatmed inconsistently with Islamic
sources since the first books written about Islam and the life of Muhammad in the west. The image
penetrated as essenrial element in theology, literature, folkloristic works, and oriental studies.
According to this image, Islam has been depicted ~s a re ligian which was established by Muhammad
rather than as a religion initiated by divine intervention of Allah. Therefore, Muhammad
was perceived asa false-prophet. Asa result, The Quran and Muhammad have been subject to a
range of insult, defamatian and attack. This article looks gcnerally at the depicted image and the
insults initiatcd by the westerners. However, this study makes alsa mention of thinkcrs, philosophers,
poets, and intellectuals who have positive ideas about Islam and Mohammaı.l. In the last
part of the article, the reasons of critiques leveled via Muhammad against Islam in the western
tradirion.
Key Words: Islam, Muhammad, Image, Western Thought, Islam, lnsult, Defamatian


Tam metin:

PDF