Tavru mefhumi'l-beyan inde'l-usuliyyin mine'l-imam eş-Şâfiî ilea evaili'l-karni'l-hamisi'l-hicrî

ERTUĞRUL BOYNUKALIN
1.365 694

Öz


Özet
Beyan terimi İmam Şafii'nin er-Risı!le'sinden ba§layarak günümüze kadar usul-i fıkıh eserlerinde
deği§ik anlamlarda kullanılagclmi§tir. Ancak l:iu eserlerde, beyan teriminin bir müclliften
diğerine, tanımı, önemi, temel bir kavram olup olmaması ve kapsamı bakımından, farklılık
gösterdiği görülınektedir. Bu makalede, beyan teriminin tarihi geli§iınini ortaya koymak amacıyla,
vefat tarihleri sırasıyla İmam Şafii'den ba§layarak Ebü'l-Hüseyin el-Basri'ye kadar be§ usul
aliminin, beyan kavramı, önemi ve kısımlarıyla ilgili görü§lcrinin belirlenmesine çal~ılm~tır.
Anahtar Kelimeler: Beyan, fıkıh usulünün geli§imi, Şafii'yc, Cessas'a, Bakıllani'yc, Debilsi'yc ve
Ebü'l-Hüseyin cl-Basri'ye göre beyan.


Tam metin:

PDF