Bilim Türnevarım Kaynaklı mıdır ya da Türnevarım Diye Bir Şey Var mıdır? -Karl Popper'in Türnevarım Eleştirisi-

KEMAL BATAK
1.664 2.862

Öz


Bu makalede bilimin ve kısmen bilginin tümevanın kaynaklı olup olmadığı özellikle Karl
Popper'den hareketle tartı§ılacaknr. Ona göre tümevanın diye bir §CY yoktur. Türnevarım deneye
dayanmadığı ve dolayısıyla bilimsel olmadığı için metafizik karakterlidir. Onun epistcmolojisine
göre bilim ya da bilgi gözlemlerden hareketle değil tümdcngelimsel bir yolla, bir kurarndan hareketle
ba§lar.
Anahtar Kelimeler: Tümevarım, Karl Poppcr, tümdcngelim, yanl!§lanabilirlik, David Hume.
Abstract
In this article, I intend to discuss whether sciencc and partly knowledge results from induction
based on Karl Popper's thought. For Popper there is nothing to be identified as induction. Because
induction cannot be based on experience and is not scientifically attestable, it belongs to
the area of metaphysics. On his epistemological criteria, science, or knowledge, begins deductively
orbased on a theory, not based on experience.
Key Words: lnduction, Karl Popper, deduction, fiılsifiabiliry, David Hume.


Tam metin:

PDF