Hz. Peygamber'in Çağdaşı Yahudilerin İnanç-ibadet ve Dini Hayatları ile İlgili Bazı Tespitler

NUH ARSLANTAŞ
1.612 3.189

Öz


Özet
Şimdiye kadar yapılan çal~malarda Hz. Peygamber'in çağda§ı yahudilerin dini ve sosyo-kültürel
hayatlan üzerinde çok fazla durulmam~. konuyla ilgili ara§tırmalar daha çok siyasi ili§kiler üzerine
yoğunla§m~tır.
Elinizdeki ara§tırmada ise söz konusu yahudilerin inanç, ibadet ve dini hayatları ilc ilgili bazı tespitiere
yer verilmi§rir. Bu bağlamda Tanrı, Tevrat, peygamber, melek, öte dünya, Mesih gibi dini
inançları; temizlik, namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetleri ilc Scbt ve bayram kutlamaları, kay·
naklara geçen bilgiler çerçevesinde ele alınm~; bu inanç ve uygulamalardan hareketle Hz. Peygamber'in
çağda§! yahudilerin dini gelenek (minhag) açısından Filistin geleneğine (Minhag
Yenışalmi/sonraki dönem İslam tarihinde (Kenfstii'ş·Şdmiyyfn) bağlı oldukları ortaya konmaya çalı·
§ılm~tır.
İnanç, ibadet ve takip ettikleri gelenek açısından Hz. Peygamber'in çağda§ı yahudiler, Talmudik
esaslara göre yapılanan ve hayatlarını da bu kurallara göre düzenleyen tipik bir yahudi cemaati
özelliği ta§ırnaktadır.
Anahtar Kelimelerı Yahudiler, Medine Yahudileri, Gayr-ı Müslimler, Hz. Peygamber.
Abstract
lt has been studied the contemporary Jews of Muhammad's time in many investigations until
now. But these studies generally intensified on political subjects between Muslims and Jews.
In this research it will be focused on same features of religious life of the Jcws of Muhammad's
day. In this cantext it will be put forth same their belifs such as in God, Tawrat (Torah), prophets,
angels, the hereafter, and Messiah; and same rituals such as purity, worships, fusts, pilgrimage,
and alms (tenımah), and thcir taking care ofShabbat's rules and same celebrating festivals.
By investigating the subjects above mentioned, we should notice that the Jewish communities of
Muhammad's time, especially Jews of Madina, were typical Talmudic congregations that organized
their religious life according the Talmudic rules, and they alsa had been fallawing the minhag
of Palcstinian Jews (Minhag ]enısalem) which was called "Kanisat al-Shamiyyin" duting the Islamic
times.
Key Words: Jews, Jews of Madina, Non-Believers, The Prophet Muhammad.


Tam metin:

PDF