Mevlid Edebiyatında Önemli Bir Son Devir Şairi: Mehmed Fevzi Efendi ve Mevlidleri

MUSTAFA İSMET UZUN
1.481 1.230

Öz


Özet
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi son devir Osmanlı ulemasının en vclud müellillerinden biri olmasının yanında, ilm! ve ~dcbl çevrelerde olduğu kadar halk arasında da tanınmı§ 3ahsiyerlerdendir. Balkanlar'dan Anadolu ve Arabistan'a kadar uzanan hizmet bölgelerinde kadılık, niiiplik, müftülük gibi idari görevlerde bulunm u§, bir taraftan da dini, ilmi, fikri, ahlak! ve içtimal meselclerde çe§irli seviyelerde kitap ve risalcler telif etmi§tir. Aynca mevlid konusundaki
dü§ünçeleri ve Süleyman Çelebi tesirinde kaleme aldığı mevlidleriyle de Türk-İslam Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biridir. Bu makalede kısaca onun ki§iliği üzerinde durulacak ve mevlid mecinleri ortaya konacaknr.
Anahtar Kelimeler: Mclımed Fevzi, nıevlid, Süleyman Çelebi, Kııdsiyetii'l-ahbdr, Kııdsiyyetii'lkeliim.
Abstract
The lv!ufti of Edirne, Mehmcd Fevzi Efendi whoisa very prolific author lh•ing in the later period of Ottoman State, was very inlluential in the litcrary as well as scholarly circles. On top of that, he was also well known among the public. He worked in differcnt govemınenr posirions as judgc, mufti and govemor in different placcs extcnding from Balkans ro Arabia. \'(!hile working he authored many episrles and works on rcligious, intellectual and social problenıs in differcnt levcls.
He als o authored s ome mawlids (poeı:ry praising the prophet Maliamed (pbulı)) under the influcnce
ofSuleinıan Chalabi, bence occupying a central place in the Turkish-lslamic literary circles. This article wills study his personaliry as well as the texts of his mawlid.
Key W ards: Mehnıed Fevzi, mewlid, Suleinıan Chalabi, Kııdsiyetii'l-ahbiir, Kııdsiyyetii'l-keliim


Tam metin:

PDF