The Hopeless Struggle of The Ottomans Against The Spread of S hi' a in The 19th Century Province of Baghdad

İSMAİL SAFA ÜSTÜN
1.406 691

Öz


Özet
İran'da Safeviierin kurulmasıyla (1501) birlikte, atebat kasabalarının bulunduğu Bağdat, Osmanlılar ile Safeviler arasında yüzyıllar boyu devam eden bir mücadele ve rekabete konu olm u§ tur. Bu sebeple, İran ve Bağdad, Osmanlı İran münasebetleri tarihi boyunca ve yakın zamanlarda, sürekli
olarak birbirlerini ctkileycgclm~lerdir. Şii dünyasının arebatı ziyareti, yüzyıllarca Bağdat eyaterindeki Osmanlı devlet adamlannın §üphesini çekm~tir. XVIII. yüzyıl sonları -XIX. yüzyıl ba§larından itibaren, Şiilerin eyalette giderek yayılmaları
kar§ısında yetkililer önlem almaya koyulmu§lardı. Fakat bu mücadele, Şii ulemanın sahip olduğu mali ve kurumsal yapılan ka§ısında yetersiz kalmakta ve hatta umutsuz görünmek teydi.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Bağdat, İran, Şta, u lema, atebat.
Abstract
From the establishment of Safawids in 1501 in Iran, there had been a continious struggle and rivalary between the Ottomans and Safawids over the control of Baghdad where the atebat cities were. Therefore, Iran and Baghdad, constantly effccted each other throughout history OttomanPersian relationship and modem times. The pilgrims of shi'i world to atebats had always aroused the suspicions of the Onoman aurhorities
for centurics. The Ottoman officials had taken some prccautions against the spread of shi'is in the provincc that began from Iate cightccnth-early ninetcenth century. Howcver, this struggle appered to be inefficient and even hopelees vis-a-vis the financial and institutional structure of shi'i ulema.
Key \Vords: Ottomans, Baghdad, Iran, shi'a, ulcma, atcbat.


Tam metin:

PDF