Metafizikten Bilime Ulaşılabilir mi? Epistemeden Doxaya Doğru

KEMAL BATAK
1.557 1.023

Öz


Özet
Üç bölüme ayrılan bu makalenin ilk bölümünde Viyana Çevresi Karl Popper perspektifinden özellikle felsefi kuramiar/metafizik ·bağlamında, incelenmiştir. İkincisinde felsefi/metafizik kuramlann çürütülebilirlik perspektifinden yapısı tar~ılml§tır. Popper, felsefi/metafizik kuramiann
mantıksal pozitivizmin aksine yani!§ olarak  eğerlendirilebileceğini, rasyonel olarak savunulabileceğini,
bu kuramiann problem çözme kabiliyerleri kadar rasyonel olduklannı dü§ünür. Bu tutum, anlam kuramı yakla§ımında metafiziğe yani!§ olma lütfunu vermeyen mantıksal pozitivizme göre daha ileti bir safha olarak görülebilir. Üçüncü bölümde, atomculuk örneğinde görüldüğü gibi bilimsel
dü§ünceleri bilim sahnesine çıkarmada etkili olm u§ kimi metafizik dü§üncelere değinilm~tir.
Anahtar Kelimeler: Metafizik, bilim, Karl Poppcr, mantıksal pozitiviznı.
Abstract
I have divided my paper into three chapters. First, I am working on Vienna Circlc from the perspective
of Karl Popper, specially from the point of  PhilosophicaVmetaphysical theories. Secondly,
I am arguing about philosophical/metaphysical theories from the perspective of refutability. Popper thinks that philosophicaVmetaphysical theories can be evaluated false on the contrary to logical positivism, can be argucd as rational, and he thinks that these theories are rational as
much as their ability of problem solving. This atritude can be scen as a forward step according to logical positivism which doesn't grant being false to metaphysics in respect of meaning thcory. Thirdly, I'm talking about metaphysics ideas whic~ have bccome cffective on making scientific
ideas scientific. 

Keywords: Metaphysics, science, Karl Poppcr, logical positivism


Tam metin:

PDF