Türk-İslam Edebiyatında Ehl-i Beyt ve Muadili Kavramlan Şiire Taşıma Geleneği

MELİHA YILDIRAN SARIKAYA
1.628 2.382

Öz


Özet

İslami Türk edebiyatı alanındaki e~erlerin çoğunluğu, Peygamber sevgisi etrafında te§ekkül etmi§tir denilebilir. Bu edebiyat içerisinde Hz. Peygamber'i konu eden çok sayıda edebi tür geli§tirilmi§tir. Na'tlar ba§ta olmak üzere, siyer, hilye, §eıyıail, mevlid, mi'rac-name, hicret-name vb. tüiler
bunlar arasında en tanınanlarıdır. Hz. Peygamber'le birlikte O'nun Ehl-i beyti yani ailesi ve devam eden nesli de Türk-İslam edebiyatında büyük bir saygı ve muhabbetle anılmaktadır. Bu makalede öncelikle Hz. Peygamber'in Ehl-i beyti'ni tanunlamak üzere kullanılan diğer kavramlar
tanıtılmaktadır. Daha sonra örneklerden hareketle Ehl-i beyt ve benzeri kavramların §iirlerde yer alma sebepleri üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslami Türk edebiyatı, Ehl-i beyt sevgisi, salar u selam, istimdad ve isti§fa, revella ve teberra.
Abstract
lt ca·n be argued that the most works of lslamic Turkish Literature werc formed around the deep lovc for the Prophet. Many litcrary forms among which Na'ts, Siyer, hilye, §email, mevlid, mi'racname, hicret-name are well-known were invented within the framework of that kind of literature In addition to the Prophet, his Ehl-i Bayt, namely his family, and thcir descendants are regarded w ith grcat res pe ct and de ep lo ve as well in Islamic Turkish Literature. In this article, at
fust equal terms deseribmg Ehl-i Beyt are introduced. Later, Ehl-i Be}•t and equal terrns in poets are studied with examples. 

Key Worcls: Islamic Turkish literature, Ahi al-Bayt love, salar u selam, istimdad and istishfa,
revella and teberra.


Tam metin:

PDF