İbn Sina'nın "el-Urcûze fi'l-Mantık" Risalesi (Sunum ve Metin)

İBRAHİM ÖZKILIÇ
2.002 838

Öz


Özet
Bu çal~mada ele aldığımız İbn Sina'nın el-Urcılze fi'l-Manıık adlı eseri İslam dünyasında klasik Mantık ilminin önemli bir örneği, belki de zirvesini te§ kil etmektedir. Bu nedenle, eserin gün yüzüne çıkarılması ve tanttılması hem bir zarurer hem de önemli bir görevi yerine getirmek  olarak değerlendirilebilir. Amacımız bu kıymetli eserin ilim dünyasına tanttılmasına bir katkıda bulunmak
ve ula§abildiğiıniz orijinal metinler iie tenkirli ne§rini sunarak daha iyi anla§ılmasına yardımcı olınakrır.
Anahtar Keliıneler: İbn Sina, klasik mantık, urcfıze
Abstract
al-Urcılze fi'l-Mantık composed by İbn Sina that we studied is the im portant model, evcn the peak of the Logic, in the İslamic world. So that, it's possible to say that the presenting this book and to make it known clearly is a necessity and an iınportant task. Our alın is the contributing to be
known this valuable book by acadcmic area and the helping to be undersroad of it clearly, presenting its original texts that we could have found and i ts editional-critic version.
Key Words: İbn Sina, classical logic, urjfızah


Tam metin:

PDF