Osmanlıca Metinleri Anlamada Arapça'mn Önemi Lügat- ı Cudi Örneği

İLYAS KARSLI
2.376 3.040

Öz


Özet
Osmanlıca'nın; Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerden meydana gelen bir dil olduğu bilinmektedir. Bu makale, Osmanlıca'yı anlamada Arapça'ya duyulan ihtiyacı tespit etmek üzere kaleme alınml§tır. Arapça bilgisi olmadan Osmanlıca-bir metni okumanın imkansızlığına, anlam dcği§melerinin meydana geldiğine, yapılan okuyu§lann hatalı olduğuna i§aret edilmi§ tir. Bu çall§ma yapılırken, İbrahim Cudi Efendi tarafından Osmanlıca olarak yazılan Ltigat-ı Cıldf örnek alınml§, onun okunınası esnasında Arapça bilgi eksikliğinden dolayı yapılan hatalar örnek gösterllmi§ ve
bu i§le llgllenenletin dikkat etmelerinin gerekli olduğuna dikkat çekllmi§tir.
Anahtar Kelimeler: Lügat-ı C Gdi, Osmanlıca yanl!.§ları, Arapçanın önemi.
Abstract
lt is known that the Ortaman language is composed of Arabic-Persian and Turkish words. This article is written to identify the need for Arabic to understand the Ortaman language. Without
an Arabic knowledge, the impossibiliry of reading an Oti:oman text, the changes occurting in the meaning and incorrect readings are same of the things that are pointed out. Duting this study, the Cudi Dictionary written in Ortaman language by İbrahim C Gdi Efendi is taken as the running example, its inccorrect readings due to a lack of Arabic knowledge are demonstrated and the need to observe these detalls for those who are interested in this profession is noted. 

Key Words: Liigat-ı Cıldt, Mistakesin Ortaman Language, lmportance of Arabic.


Tam metin:

PDF