Tabaka Kavramı ve Muhaddislerin Tabaka Anlayışı

EMİN AŞIKKUTLU
1.532 2.563

Öz


Özet
İslam ilim ve kültir tarihinin ortak kavramlanndan biri "tabaka"dır. Tabakat kiraplan ·da,müslüman alimierin bu kavram çerçevesinde sınıflandırılıp biyografilcriııin anlatıldığı eserlerdir.İslam telif geleneğinin erken dönem örneklerinden olan ve dinl-gayr-ı dini ayırımı yapılmaksızın birçok ilmi disiplinde görülen bu eserlerin muhteva tertibi disipliniere ve müellülere göre değiıjir. Hatta aynı tahakat kitabı içinde bile farklılık görülebilir. Biz bu makalede, hadis ilmi özelinde ele
alacağımız tabaka kavramı hakkında genel bilgi verdikten sonra, mulıaddisleriı-ı tabaka anlay!Jiları ve tabaka kullanını alanlan üzerinde duracağız. ·
Anahtar Kcliınclcr:Tahaka, tabakat, saha be tabakası, ı7.vtlcr tabakası, muhaddislerin tabakaları,
isnad, ya§, nesil, akran
Abstract
The ıabaqah term is one of the conımon temıs of lslanıic science and culture history. The Tabaqilı books are the works which composcd by muslim scholars in ıabaqah term. These Me one ·or the genres of the compositioıı in early Islamic period and also are see n in many scientific disciplines,
without religious or non-religious disctiınination. Content arrangemcnts of tlıese books difference according to diffcreııt disciplines and authors. Moreover, it mav be diffcrent in the
ı;amc ıabaqilt book. In this article, we are going to approch the tcım of ıabaqah in respect of hadith science and search about perspective of muhadditlıeen and rhcir ıısing this tenn.
K ey Words: Tabaqah, tabaqat, biographical dicrionary, the tabaqa of salıaba (the Companioııs of the prophet), the tabaqa of muhaddithiln, generation, eq~als


Tam metin:

PDF