İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Örneği)

ALİ ULVİ MEHMEDOĞLU
1.607 482

Öz


Bu çalışmada, yüksek din öğrenimi gören ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ve dindarlık-değer ilişkisi araştırma konusu yapılmıştır. Bu amaçla, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 262 öğrenciye Schwartz Değerler Ölçeği ile Dindarlık Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma bulguları, ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin, İyilikseverlik, Güvenlik ve Uyma değerlerine yüksek; Hazcılık ve Uyarılım değerlerine ise daha düşük önem verdiğini göstermektedir. Bulgular dindarlığın, Gelenek, İyilikseverlik, Uyma, Başarı, Evrenselcilik ve Güvenlik değerleriyle anlamlı pozitif; Hazcılık değeriyle ise anlamlı negatif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.Diğer taraftan sosyo-demografik faktörler, ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin değer yönelimlerinde
farklılıktan çok benzerliğe işaret etmektedir. Sonuçlar, değer yönelimleri ve dindarlıkdeğer
ilişkisi konusunda daha önce yapılmış olan araştırmaların bulgularıyla mukayeseli olarak
tartışılmıştır.


Tam metin:

PDF