Sevgi-Bilgi İlişkisi Bağlamında Allah ile İnsan Arasındaki Sevginin Mâhiyeti (Fahreddin er-Râzî Örneği)

HÜLYA ALPER
1.311 1.073

Öz


Makalede insanın Allah’a yönelik sevgisi İslâm terminolojisi ile muhabbetullah ve onun bilgi ile ilişkisi Fahreddin er-Râzî’nin düşüncelerinden hareketle ele alınmıştır. Öncelikle Allah sevgisi kelâmî yorum ve Râzî’nin tasavvufî yorum alt başlıkları altında incelenmiştir. Daha sonra sevgi-bilgi ilişkisi üzerinde durulmuş ve Râzî’nin bilgiye dayanan sevgi anlayışı ortaya konulmuştur. Devamında ise konuyla ilintili olarak Allah’ın zâtını bilmenin imkânı sorgulanmış ve insanın Allah’ın zâtının mâhiyetini bilemeyeceği açıklanmıştır. Ancak sonuçta insanın Allah hakkında bildiklerinin O’nu sevmesi için yeterli olduğu vurgulanmıştır.


Tam metin:

PDF