Allah-İnsan İlişkisinde Rahmet ve Gazab

HATİCE ARPAGUŞ
1.884 468

Öz


Allah-insan ilişkisi İslâm düşüncesinin en temel problemlerinden birini teşkil etmektedir. Bu amaçla makalede önce Allah tasavvurunun bilgisel imkân ve değeri rahmet-gazab kavramları dikkate alõnarak incelenecektir. Bu amaçla Allahõn esmâ-i hüsnâsõndan hareket edilecek ve Allahõn insanlara kendini nasõl ve niçin tanıttığı üzerinde durulacaktõr. Sonraki başlõk ise, Allah-insan ilişkisinin temel noktalarõndan biri olan rahmet-gazab konusundaki eleştirilerin hangi çerçevede olduğunu ele alacaktõr. Daha sonra rahmet ve gazab kavramlarõnõn Kur’ân-õ Kerîmde ne şekilde geçtiği ve ne anlama geldiği üzerinde durulacaktõr. Ancak Allahõn inanmayan kimseleri cezalandõracağõnõ bildirmesi bizzat rahmetin eseri olduğu ve bunun toplumsal düzen ve ahlâk için gerekli bulunduğu bu araştõrmada elde edilen sonuçlardan biridir. Bu amaçla son bölümde iki kavramõn birbiriyle ilişkisi değerlendirilecektir.


Tam metin:

PDF