İbn Sina ve Bakıliani Örneğinde İslam Filozofları ile Kelamcıların Nübüvvet Anlayışının Kur'ani Perspektifle Değerlendirilmesi

HÜLYA ALPER
1.525 450

Öz


Bu makalenin amacı, İslam filozoflarının ve kelamcıların nübüvvet anlayışını, peygambere özgü kıldığı temel nitelikleri ortaya koyarak; felasife ve mütekelliın'inin yaklaşımını
karşılaştırmak, sonunda da bu iki farklı ekolün nübüvvet teorilerini, Kur'an'ın nübüvvet doktrini açısından değerlendirmektir. Bu çerçevede makale üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İbn Sina örneğinde felasifenin nübüvvet teorisi, nübüvvetin temellendirilmesi, nebiye özgü nitelikler bağlamında vahiy alış (yüksek hads gücü ve faal akılla ittisal sorunu) din dili  (sembolik dil sorunu), mucize ve peygamberin misyonu gibi konular incelenmektedir. ikinci bölümde Bakıliani öme•inde kelami nübüvvet anlayışı, nübüvvetin temellendirilmesi, nübüvvetin ispatı olarak mucize, peygamberin konumu ve özellikleri ile bu konuyla bağlantılı problemler ele alınmaktadır. Son olarak üçüncü bölümde
ise Kur'an'ın nübüvvet doktrini açısından felsefi ve kelami bakış açılarının bir karşılaştınlması yapılmaktadır.


Tam metin:

PDF