Olanak, Olasılık ve Olabilirlik (İmkan, İhtimal ve Kuvve)

ALİ DURUSOY
2.400 2.129

Öz


Bu makalede Aristoteles, Farabi, İbn sına ve İbn Rüşd'ün metinlerine dayanılarak olanak, olasılık ve olabilirilk kavramlan mantık, matematik ve metafizik açıdan incelendi. Özellikle
klasik mantıkta olasılık hesabının bulunduğu gösterildi. Olabilirlik konusunda Aristoteles ve İbn Sina arasındaki ayrıma dikkat çekildi.


Tam metin:

PDF