Teleolojik ve Deontolojik Açıdan "Li-Vechillah" Teriminin Kur'an'ın Ahlak Değerleriyle İlişkisi

H HÜSEYİN BİRCAN
1.563 552

Öz


Li-VechiHih (Allah nzası için) kavramı, insan davranışlan söz konusu olduğunda, Kur'an'da çok belirleyici bir yerde durmaktadır. Li-vechillah, Kur'an'da, hem en yüce
gaye -ki bu kurtuluş ve mutluluktur-, hem de ahiald değerlerin değerini belirleyen en genel ahiald bir ilke olarak görülmektedir. Bu çalışmada söz konusu kavramın ahlald hayatta ve ahlald değerler konusundaki belirleyiciliği
incelenmeye çalışılmıştır. Asıl ortaya konulmak istenen ise, Kur'an'ın kendi üslubu içinde sıraladığı ahlald "iyi"Ieri sadece yapmakla ve ahiald "kötü"leri de sadece yapmamakla insanın erdemli olup o!amayacağıdır. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır: Birincisi, ahlak öğretilerinde ahiald değerlerin belirlenimi; ikincisi, Kur'an'da en yüce gaye, li-vechillah ve ahiald değerler. Sonuçta ise Kur'an'dan çıkarılan veya çıkarılabilecek bir ahlak görüşünün ne tür bir ahlak öğretisi
olabileceği tartışılmıştır.


Tam metin:

PDF