DiRAYET MÜFESSİRİ İBN ABBAS

ALİ ÖZEK
1.445 537

Öz


Tefsir ilminde müstesna bir yeri olan Abdullah İbn Abbas»
başlangıçtan zan1anımıza kadar gelen kanaate göre bir rivayet
tefslrcisi, kendisine ni.Bbet 8dilen ve bugün ba:::ıılmış nüshaları elimizde bulunan İbn Abbas tefsiri de bir rivayet tefsiri olarak bilinmektedir. Esas itibariyle bu bilgi bir yönüyle doğrudur; ancak,
diğer bir yönüyle eksiktir. İşte biz, bu araştırmada İbn Abbas'ın
§imdiye kadar üzerinde durulmamış bir yanını, yani onun bir dirayet müfessiri oluşunu ele alacağız


Tam metin:

PDF