OSMANLlLARDA ÖRFİ VERGİLER VE BU VERGiLERiN KAYNAGI OLAN ÖRFİ HUKUK

ZİYA KAZICI
1.709 553

Öz


Osmanlı devlet rejiminin, kendinden öncekilerden devralıp
tatbik ve inkişaf ettirdiği vergi si..l:3teıni; amme idaresi ve devletin iktmadi tarihi bakımından önemli bir yer tutar. Amme hizmetlerinin muntazam bir §ekilde devamlılığını temin için baş vurulan vergi, tarihi bir vakıa olarak kar§ımıza çıkmaktadır.


Tam metin:

PDF