BiR OSMANLI iHTiSAB DEFTERiNE GÖRE ŞAM'DAKi DÜK:KANLAR

ZİYA KAZICI
1.357 404

Öz


Çok geniş topraklar üzerinde h8Jkimiyet:in.i tesis eden Osmanlı Devleti, çeşitli din, dil, ırk, örf ve adetlere sahip toplulukları asırlarca idare etme imkanma kavuşmuştu. Ulaşım teknolojisi bakımından günümüzle mukayese edilemeyecek derecede imkansızlı!ldar içinde !bulunan o asırla rm dünyasında, bunca ifa.Tiklı yapıdaiki toplulukları idare etmek ve onlara arzulanan bir hayat seviyesi kazandırlmaya çalı:şmak basit bir şey değildir. Gerçekıten, devrine göre yıoğun bir nüfusa sahip olan bir devletin, :bun·ca imkansızlık ve dezavantajlara rağmen böyle bir imkanı elde etmiş olmasının bazı selhepleri olsa gerektir. Devletin hayatiyeıt sırlarından lbiri olarak gördüğümüz bu sebeplerden biri de hiç şüphesiz ki ihtisalb müessesesidir.


Tam metin:

PDF