iSLAM MEDENiYETiNDE CAMi

CAHİD BALTACI
2.491 808

Öz


Müslümanların topluca rbadet ettrkleri yere <<Mescid» veya . «C-ami>) denilmektedir. Bu ~ki ıstılaiı, biribirinin yerinde kullanıldığı gibi bazan ikisi birl~kte <<Mescidü'l.,cıami» şeklinde de kullanılmı:şıtır. Isla,m'ın ilk devirlerinide :iıbadeth.aneler <<Mesdd» adıyla anıl:trken daa sonra küçük ibadethaneler <<Mesıcid», cuma ve bayram namamarının kılındığı· bihriiık
ibadethaneler «Cami» adıyla aruJmaya ıba!şlamıştır. Bununla · beraiber bazı İsla·in memleketlerinde küçü:kJbüyük bütün :übadetıhanelerin · de <<Mescid» adıyla anıldığı müşahede edilmektedir.


Tam metin:

PDF