Cilt: 17 / Sayı: 1-2

İçindekiler

Makaleler

Der straftatbestand der folter (§§ 94, 95 des Türkischen stgb) PDF
Mehmet Emin ARTUK
İnsan hakları avrupa mahkemesi kararları ışığında tutuklama hukukuna eleştirel yaklaşım PDF
Nur CENTEL
Kasten öldürme suçu (TCK. M. 81) PDF
Ahmet GÖKCEN, Murat BALCI
Türk ceza yasası'nda işaret ve engel koymama suçu (TCK m.178) PDF
YENERER Özlem ÇAKMUT
Hukukçunun hukuk karşıtı tutumunun edebi dışavurumu: Dr.franz kafka ve “dava”sı PDF
Gökçe ÇATALOLUK
Ceza muhakemesi hukukunda tutuklunun salıverilme talebinin incelenme usulü PDF
Gülfem PAMUK
İnsan hakları avrupa sözleşmesi'ne göre serbest seçim hakkı PDF
Tolga ŞİRİN
Makbuz verilmesi ve borç senedi iadesine bağlanan yasal karineler (bk m.88) PDF
Mustafa Alper GÜMÜŞ
Gümrük antrepoları, eşyanın tasfiyesi ve antrepo ücretinden sorumluluk PDF
KARAMAN Özlem COŞGUN
Müteselsil borçlunun rücu hakkının doğumundan önce borçtan kurtarılma talebi PDF
Sabah ALTAY
Aile konutuna sağlanan koruma ve aile konutu şerhinin hukuki niteliği PDF
Can Yalçın ARMUTCUOĞLU
Discrimination in the european union: A problem aimed to be resolved or just an instrument to serve the economic targets? PDF
Gül BÜYÜKKILIÇ
Bilgi vermeden dolayı üçüncü kişiye karşı güven sorumluluğuna ilişkin bge 130 ııı 345 no.lu federal mahkeme kararının incelenmesi PDF
Fatma Zeynep ALTINER


ISSN: 2146-0590