BANKALARIN KREDİ VERME DAVRANIŞLARINDA VARLIK KALİTESİNİN ETKİSİ

Zekayi KAYA, Levent ŞAHİN, Nuri HACIEVLİYAGİL, İbrahim Halil EKŞİ
1.629 742

Öz


Finansal sistemin en önemli kurumlarından bankalar, reel sektörün finansman ihtiyacını karşılaması
bakımından önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Bankaların fonlama kapasitelerini etkileyebilecek
ülkeye özgü makro faktörler olduğu kadar firma ve bankalara özgü mikro faktörler de bulunmaktadır. İşte
çalışmamızda, varlık kalitesini ifade etme anlamında, takipteki kredilerin bankaların kredi verme davranışı
üzerinde etkili olup olmadığı Türkiye’deki mevduat bankaları üzerinde analiz edilmiştir. 2006-4Q ile 2014-
3Q periyodunda 13 adet mevduat bankasının verileri Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nden temin edilmiştir.
Dinamik panel veri analizinin uygulandığı analiz sonucunda, takipteki krediler / toplam krediler ve bunun
bir gecikmeli değerleri, beklendiği üzere, krediler / toplam varlık değişkenini negatif ve istatistiki olarak
anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Kontrol değişkeni olarak kullanılan faiz dışı gelir / toplam faaliyet geliri
ve mevduat / toplam yükümlülükler değişkenleri ise, yine beklendiği gibi, krediler üzerinde pozitif ve
anlamlı etkiye sahiptir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.52635