6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN TÜKETİCİ KREDİLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Mehmet Deniz YENER
2.389 960

Öz


Öz
Tüketici kredisi, tüketim amacıyla satın alınan mal ve hizmetlerin finansmanını karşılamaya yönelik bir
kredi şekli olarak tanımlanabilir. Tüketici kredisi ihtiyaç mallarının ihtiyaç zamanında satın alınmasına, bunların
karşılığı olan ödemelerin ise ileri tarihte ve gelecekteki gelirlerle yapılmasına olanak verir. Tüketici Kredileri,
6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 22. Maddesinde düzenlenmiştir. 6502 Sayılı
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun bu konuda tüketiciyi koruyucu önemli yenilikler getirmiştir.
Sözleşmelerde özel şekil şartları, değişiklik yapma kısıtlamaları, tüketicinin belli sürede cayma hakkı, tüketiciden
alınabilecek faiz ve masraflar konusunda kısıtlamalar kredi alan tüketiciyi koruyan başlıca yeniliklerdir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Kredisi, Bankanın Sorumluluğu, Sözleşme, Tüketici Hukuku.
Jel Kodları: K 10, K 12, K 19


Anahtar kelimeler


Tüketici Kredisi, Bankanın Sorumluluğu, Sözleşme, Tüketici Hukuku

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.65673

Referanslar


Akipek, Şebnem: Tüketici Kredisi, Ankara, 1999.

Akipek, Şebnem: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S: 3, Ankara, 2003, s. 103- 120.

Aslan, İ.Yılmaz; Tüketici Hukuku / 6502 Sayılı Kanuna Göre, Bursa, 2014

Aslan, İ.Yılmaz; Tüketici Hukuku Dersleri, Bursa, 2011.

Atamer, Yeşim: “Tüketici Kredisi Hukukunda Reform Projeleri ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumu”, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 2010.

Aydoğdu, Murat, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Faiz İle İlgili Düzenlemeler” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, S.1, 2010.

Aydoğdu, Murat; Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara, 2015.

Can, Bilal: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Konut Finansmanına Yönelik Hükümleri, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.89, 2014.

Ceylan, Ebru: “Banka Kredi Kartları”, Banka ve Finans Hukuku Paneli, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2009, s. 930-938.

Ceylan, Ebru: Kredi Kartını Kullanan Tüketicinin Hukuki Durumu, İstanbul, 2010.

Ceylan, Ebru: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki Tüketici Kredileri İle İlgili Yeni Düzenlemeler”, İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuk Özel Sayısı, C.88, 2014.

Çınar, Ömer; “Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği ve Hükümleri”, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatı, C. 1, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, İstanbul, 2015.

Deryal, Yahya, “Tüketici Kredilerinde Haksız Şart Örnekleri ve 6502 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.89, 2014.

Gezder, Ümit, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul 1998.

Gümüş, M, Alper, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C. 1, İstanbul, 2014.

Haznedar, İbrahim Murat: “6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Bankacılık Uygulamaları Bakımından Getirdiği Yenilikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S: 3, 2014, s. 5-34.

İnal, Tamer; Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul 2005.

Önal, Ali; “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartlarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 88 · S: 2014/4, s. 32-55.

Önder, M.Fahrettin; ÖZKUL,Burcu: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Bankaya Verilen Şahsi Güvence: Adi Kefalet Sözleşmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.3, 2013.

Öztek, Selçuk; Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar, Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008

Reisoğlu, Seza: “Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Bankacılık İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 82, İstanbul, 2012

Şahin, Oya: Bankalar tarafından “Kredi Kart Üyelik Ücreti-Kart Aidatı” Adı Altında Tahsil Edilen Bedellerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Karşısındaki Durumu, İstanbul Barosu Dergisi, Tüketici Hakları ve Rekabetin Korunması Hukuku, Özel Sayı: 6, 2007.

Tutumlu, Mehmet Akif: “6502 sayılı TKHK’ya Göre, Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetki ve Görev Sınırları”, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.89, 2014.

Yağcı, Kürşad: “Anapara Faizi ve Üst Sınır Faizine Üst Sınır Getiren TBK m.88 ve 120 Hükümlerinin Ticari Faizler (TTK m.8 ve TTK m.9) Bakımından Uygulanabilirliği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı 2, 2013.

Zevkliler, Aydın / Aydoğdu, Murat, Tüketicinin Korunması Hukuku, 3.Baskı, Ankara 2004