BALKAN ÜLKELERİNDEKİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GLOBAL KRİZ SÜRECİNDEKİ GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Hasan EKEN, Hüseyin SELİMLER, Süleyman KALE
1.719 385

Öz


Öz
Global kriz bazı ülkeleri daha fazla etkilediği gibi, bazı bankaları da diğerlerine göre daha fazla
etkilemiştir. Bunun sonucu bazı ülkelerde kriz daha etkili oldu, birçok banka iflas etti, bazı bankalar
devlet desteği ile faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı. ABD’de ortaya çıkan ve Avrupa’da devam eden kriz, AB
ülkelerini etkilemesi yanında bu ülkelerle ekonomik ve finansal ilişki halinde olan ülkeleri ve bankalarını
da etkilemiştir. Bankaların bilançolarında taşıdıkları risk nedeniyle krize daha duyarlı olmaktadır. Krizin
etkilerini oynaklık ve duyarlılık arttırmakta, oynaklık bankaların kontrolü altında değildir ve dışsal olarak
belirlenir. Ancak, bankaların krizden etkilenmesi daha çok onların riske duyarlılıklarına bağlı olmakta ve
bunun bankaların kontrolü altında olduğu kabul edilmektedir. Bankaların risk iştahına bağlı olarak, bankalar
bilanço yapılarını değiştirerek finansal ve finansal olmayan risklere karşı duyarlılıklarını değiştirebilirler. Bu
çalışmada da, 12 Balkan ülkesinde faaliyet gösteren 213 ticari, tasarruf ve kooperatif bankalarının 2006-
2012 dönemine ilişkin bilanço yapısı incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, kredi riski, likidite riski,
faiz riski, operasyonel riskin krizin yaşandığı bu dönemde nasıl bir seyir izlediğinin analizi amaçlanmıştır.
Bankalar, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile üye olmayan ülkeler, aktif büyüklükler, faaliyette bulunduğu
bölgeler ve ülkeler bazında ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Global Kriz, Bankacılık, Bilanço,Balkan Ülkeleri
Jel Kodları: E44,G20,G21,G32,M41


Anahtar kelimeler


Global Kriz, Bankacılık, Bilanço,Balkan Ülkeleri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.67856

Referanslar


CAUSEVİC, Fikret (2012). Small Open Economies in the Western Balkans: Controlled Fiscal Expansion for a New Deal for the Western Balkans, South East European Studies at Oxford, s.1

BDDK, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete’nin 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

EBF. (2013). European Banking Sector 2013, http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/ uploads /2014/02/ FF20pdf

EKEN, M.Hasan, KALE,Süleyman SELİMLER, Hüseyin, ULUSOY Veysel (2013). The Effects of Global

Financial Crisis on the Behavior of European Banks: A Risk and Profitability Analysis Approach, ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives 1 (2), 17-42

European Investment Bank.(2013). Banking and Central and Eastern Europe and Turkey: Challenges and Oppotunities, www.

GANİC, Mehmet.(2013). The EU Debt Crisis: A Reflection on Financial Sector of the Western Balkans,

Journal of Business, Economics and Finance, Volume 2, Issue 1. GANİC, Mehmet .(2012). The Impact the Global Financial Crisis on the Banking Sector of Western Balkans:

Cross-Country Comparison Analysis, Journal of Economic and Social Studies, (online Vol. 2, No. 2 (July 2012).

IMF, Financial Soundness Indicators, http://elibrary-data.imf.org/Report.aspx?Report=4160278, (Erişim:15.05.2014)

IMF, GFSR-FSITables-April2014, http://fsi.imf.org/fsitables.aspx, (Erişim:15.05.2014)

National Bank of Romania. (2013). Financial Stability Report 2013, www.bnro.ro/files/d/Pubs_en/RSF/ eRSF2013.pdf, (Erişim: 05.06.2014)

PERE, Engjell ve HASHORVA Albana. (2011).Western Balkans’ Countries in Focus of Global Economics

SINKEY, J.F. Jr. (1989). Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry,

Third Edition, U.S.A.: MacMillan Publishing Company. Uncredit. (2012). CEE Banking Outlook, www.unicreditbulbank.bg /.../bulbankwebsite/.../ cee_banking_ outlook_2012.pdf (Erişim : 30.05.2014)

ŽİVKO, İgor & KANDZİJA, Tomislav. (2013). Impact of Financial Crisis on Banking Sector Stability in

Republic Croatia, Business Excellence, Vol.7 No.1 June 2013. İnternet Kaynakları

Bankscope (Bureau van Dijk), www.bankscope.com (Erişim : 01.06.2014)

Ek : 4 : Kategorilerin Kriz Öncesi (2006-2009) ve Kriz Sonrası (2010-2012) Dönem Ortalamalarının Karşılaştırılm AB Ü B alk AB Ü O lm kt A kt A al H Bo al H A na Ü A na + Diğ S XS X XS 213 B değ