2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNİN BANKACILIK HİSSE SENETLERİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Umut UYAR, Altan GÖKÇE
1.789 693

Öz


Ekonomilerin birbirine entegre olduğu günümüzde ülkelerin sadece kendi ekonomilerini güçlü
tutmaları, çoğunlukla küresel şoklardan tarafsız olmalarını sağlayamamaktadır. Finansal alanda yaşanan
sorunlar bulaşıcılık etkisi ile kısa sürede bütün ülkelerin ekonomilerini ve sermaye piyasalarını hızla
etkilemektedir. Bu çalışmada 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Borsa İstanbul’da (BİST) yer alan ve
bankacılık sektöründe işlem gören hisse senetlerinden oluşturulan portföye etkisi araştırılmaktadır. 2005
yılından başlayarak 2009 yılına kadar günlük getiri verileri ile oluşturulan ve ortalama varyansa dayalı
Markowitz modeli ile optimize edilen portföylerin performansları Sharpe oranı ve Jensen Performans ölçütü
ile test edilmiş olup, araştırmaya dahil edilen bankacılık hisse senetleri performanslarının kriz döneminde
düşük ancak piyasa seviyesinin üzerinde olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, Sharpe Oranı, Jensen Performans ölçütü
Jel Kodları: G11, G12, G20


Anahtar kelimeler


Finansal Kriz, Sharpe Oranı, Jensen Performans ölçütü

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.31181

Referanslar


AKGÜN, A. (1993), “Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi: Türkiye Üzerine Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AKSOY, M. (2013). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Finansal Kriz Döneminde Yabancı Yatırımcıların Hisse Senedi Tercihlerinin Analizi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:48,ss 135-150.

ARTAR, O. ve SARIDOĞAN K. (2012). “Küresel Finansal Krizin Türkiye’de Bankacılık Sektörü Mali Yapısına Etkileri”, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:2, İstanbul, 1-17.

BDDK (2011). “Finansal Piyasalar Raporu”, Sayı: 23, Ankara, 17.

BEYAZOĞLU, H. (2002), “Yatırım Fonları Üzerine Bir Değerlendirme ve Türkiye’de İştirak Yatırım Fonları”, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurul Yeterlilik Etütleri. 17.11.2014. web: http://spk.gov.tr/ yayingoster.aspx?yid=430&ct=f&action=displayfile

BODIE, Z., KANE, A ve MARCUS, A. J. (2007). “Investments”, Seventh Edition, New York, McGraw Hill International Edition.

CUMBY, R. E. ve GLEN, J. D. (1990). “Evaluating the Performance of International Mutual Funds”, The Journal of Finance, Volume 45, Issue 2, pp. 497–521.

DURUKAN, M.B., (1999). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Makroekonomik Degiskenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi”, İMKB Dergisi, ISSN 1301-1650, Yıl: 3, Sayı: 11.

FLETCHER, J. ve FORBESB, D. (2002). “An Exploration of the Persistence of UK Unit Trust Performance” Journal of Empirical Finance, Volume 9, Issue 5, pp. 475–493.

FROHLICH, Cheryl J., PENNATHUR, Anita ve SCHNUSENBERG, Oliver (2006). “Are Mutual Fund Performance Measures Created Equal? An Analysis of Mutual Fund Performance and Ranking”, Working Paper. Zitiert auf Seite 34.

GENÇTÜRK, M. (2009). “Finansal Kriz Dönemlerinde Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı.1, s. 127-136.

GORDON, M. J. and GANGOLLI R., “Choice Among and Scale of Play on Lottery Type Alternatives,” College of Business Administration, University of Rochester, 1962.

GÜLOĞLU, B. , ALTUNOĞLU E. (2002). “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:27, 107-134.

HICKS, John R. “Liquidity,” The Economic Journal, LXXII (December, 1962), 787- 802

HİÇ, M. (2009). “Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye- Küresel Finansal Kriz, Küresel Resesyon, İleriki Yıllarda Muhtemel Gelişmeler ve Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Beykent Üniversitesi Yayınevi, 1. Baskı, No:62, İstanbul.

JENSEN, M.C. (1968). “The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964”, Journal of Finance, 23, pp. 389-416.

KARAMUSTAFA, O., KÜÇÜKKALE, Y. (2002). “Türkiye’de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa İlişkilerinin Dinamik Analizi”, Banka, Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:11, 47-56.

KUMAR, N. P. (2014). “The Changıng Face of Mutual Funds in India - An Empirical Study on Mutual Funds” International Journal of Research in Finance & Marketing, Volume 4, Issue 1.

KÜÇÜKKOCAOĞLU, G. (2010). “Endeks Modelleri”. 10.11.2010. web: http://www.baskent.edu. tr/~gurayk/investendeksmodelleri.pdf

LIM, K.P., BROOKS, D.R. ve KIM J.H. (2008). “Financial Crisis and Stock Market Efficiency: Empirical Evidence From Asian Countries”, International Review of Financial Analysis, Vol:17, 571-591.

LIOW, K.H., (1997). “The historical Performance of Singapore Property Stocks”, Journal of Property Finance, 8,111-125.

LOW, S.W. (2013). “Investment Performance Analysis of Managerial Expertise: Evidence from Malaysian- Based İnternational Equity Unit Trust Funds” Jurnal Pengurusan, 38, pp. 41-51.

MARKOWITZ, H. (1952). “Portfolio Selection”, Journal of Finance, 7(1), pp.77-91.

MARKOWITZ, H. M. (1959). “Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments”, John Wiley & Sons, New Jersey (Second Edition 1991, Blackwell Publishing, ISBN 978-1-55786-108-5)

MICHEL, A. ve SHAKED, I. (1984). “Does Business Diversification Affect Performance?” Financial Management, Vol. 13, No. 4, pp. 18-25.

MICHEL, A. ve SHAKED, I. (1986). “Multinational Corporations vs. Domestic Corporations: Financial Performance and Characteristics” Journal of International Business Studies, Vol. 17, No. 3, pp. 89-100.

MURTHI, B.P.S., YOON K. C ve PREYAS D., (1997). “Efficiency of Mutual Funds and Portfolio Performance Measurement: A Non-Parametric Approach”, European Journal of Operational Research, 98, 408-418.

NEUMANN, Von, J., MORGENSTERN, O. (1947). “Theory of Games and Economic Behavior”, 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press.

OMAĞ, A. (2010). “Türkiye’de A Tipi ve B Tipi Yatırım Fonlarının 2000–2008 Dönemi Performans Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:9, Sayı:17, s.235-250

PAPADAMOU, S. ve SIRIOPOLOULOS C. (2004). “American Equity Mutual Funds in European Markets: Hot Hnads Phenomenon and Style Analysis”, International Journal of Finance and Economics, Vol:9, 85-97.

SHARPE, William F. (1966). “Mutual Fund Performance”, Journal of Business, January, pp. 119-138.

SHARPE, William F. (1994), “Sharpe Ratio” Journal of Portfollo Management. 21/1: 49-58.

TEKER, S., KARAKURUM, E. ve TAV, O. (2008). “Yatırım Fonlarının Risk Odaklı Performans Değerlemesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:9, 89-105.

TOBIN, James (1958).” Liquidity Preference as Behavior Towards Risk”, The Review of Economic Studies, 25, pp. 65-86.

YILDIRIM, S. (2010). “2008 Yılı Küresel Ekonomik Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, s. 47-55.