SENDİKASYON KREDİSİ KULLANIM DUYURULARININ BANKALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ

Haşmet SARIGÜL
1.854 1.043

Öz


Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların kullanmış oldukları sendikasyon kredileri
ile ilgili yaptıkları kamuoyu bilgilendirme duyurularının hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin
belirlenmesidir. Olay çalışması yönteminin kullanıldığı araştırma, 2006-2013 dönemini kapsamaktadır.
Kredi duyurusu gününden önceki ve sonraki 20 günlük dönem olay penceresi ve olay penceresinden önceki
100 işlem gününü kapsayan dönem tahmin penceresi olarak dikkate alınmıştır. Tahmin penceresindeki aynı
bankaya ait birbiri ile çakışan duyurular filtrelendikten sonra 14 bankaya ait toplam 87 sendikasyon kredisi
bildiriminin hisse senedi fiyatları üzerine etkisi analiz edilmiştir. Olayın etkilerinin değerlendirilmesi için
anormal getiri hesaplaması ve t testi yapılmıştır. Sonuçlar bankaların sendikasyon kredisi alım duyurularının
araştırılan dönemde Borsa İstanbul’da anlamlı anormal getiriye neden olmadığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: sendikasyon kredisi, banka, olay çalışması
Jel Kodları: G12, G14, G21


Anahtar kelimeler


sendikasyon kredisi, banka, olay çalışması

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.82480

Referanslar


AKARIM, Y.D. (2013), Uluslararası Çapraz Kotasyonun Risk ve Getiri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 57, 137-147.

BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURUMU, Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten, http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis, Erişim tarihi: 16.07.2014.

BARBER, B.M. ve LYON, J.D. (1997). Detecting Long-run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics, Journal of Financial Economics, 43(3), 341-372.

BAŞOĞLU, U., CEYLAN, A. ve PARASIZ, İ. (2009). Finans: Teori, Kurum, Uygulama, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

BILETT, M.T, FLANNERY, M.J. ve GARFINKEL, J.A. (1995). The Effect of Lender Identity on A Borrowing Firm’s Equity Return, The Journal of Finance, 50(2), 699–718.

BROWN, S.J. ve WARNER, J.B. (1980). Measuring Security Price Performance, Journal of Financial Economics, (8), 205-258.

BROWN, S.J. ve WARNER, J.B. (1985). Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies, Journal of Financial Economics, (14), 3-31.

BYERS, S.S, FRASER, D.R. ve SHOCKLEY, R.L. (1998). Lender Identity and Borrower Returns: The Evidence from Foreign Bank Loans to U.S. Corporations, Global Finance Journal, 9(1), 81-94.

CAMPBELL, M. ve WEAVER, C. (2013). Syndicated Lending: Practice and Documentation, 6th Edition, Euromoney Books.

ÇUKUR, S., ERYİĞİT, M. ve DURAN, S. (2008). Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri Anlaşmalarının Borçlanan Bankaların Hisse Fiyatlarına Etkileri, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 23(264), 58-78.

FERY, J., GASBARRO, D., WOODLIFF, D.R. ve ZUMWALT, J.K. (2003). Market Reaction to Published and Non-published Corporate Loan Announcements, The Quarterly Review of Economics and Finance, 43(1), 1–10.

FIGHT, A.(2004). Syndicated Lending (Essential Capital Markets), Oxford: Elsevier Butterwoth-Heinemann,

GADANECZ, B. (2004). The Syndicated Loan Market: Structure, Development and Implications, BIS Quarterly Review, Aralık 2004, 75-89.

GASBARRO, D., Le, K.S., SCHWEBACH, R.G. ve ZUMWALT, J.K. (2004). Syndicated Loan Announcements and Borrower Value, The Journal of Financial Research, 27(1), 133–141.

GENÇ, A. ve COŞKUN, E. (2013). Birleşme ve Satın Alma Duyurularında Anormal Getiri: Satın Alan Şirket ve Hedef Şirket Açısından Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 359-376.

GODLESKI, C.J., FUNGACOVA, Z. ve WEILL, L. (2011). Stock Market Reaction to Debt Financing Arrangements in Russia, Comparative Economic Studies, (53), 679-693.

HEKİMOĞLU, M.H. ve TANYERİ, B. (2011). Türk Şirket Birleşmelerinin Satın Alınan Şirketlerin Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkileri, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 26(308), 53-70.

IVASHINA, V. ve SCHARFSTEIN, D. (2010), Loan Syndication and Credit Cycles, American Economic Review: Papers and Proceedings, 100(2), 1-8.

JONES, J.D., LANG, W.W. ve NIGRO, P.J. (2005). Agent Bank Behaviour in Bank Loan Syndications, The Journal of Financial Research, 28(3), 385-402.

KADERLİ, Y. ve BAŞKAYA, H. (2014) Halka Açık Firmalarda Kar Payı Dağıtım Duyurularının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 49-64.

KADERLİ, Y. ve DEMİR, S. (2009). Yatırım Kararı Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Olay Etüdü Yöntemi, Mali Çözüm Dergisi, (91), 45-65.

MacKINLAY, A.C. (1997). Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, (35), 13-39.

MAZGİT, İ. (2013). Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BIST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Sosyoekonomi, (20), 25-264.

MOSEBACH, M. (1999). Market Response to Banks Granting Lines of Credit, Journal of Banking and Finance, 23(11), 1707–1723.

MUKHERJEA, S. (1999). Syndicated Lending: A Handbook for Borrowers in Emerging Markets, Euromoney Institutional Investor PLC.

MUTAN, O.C. ve TOPCU, A. (2009). Türkiye Hisse Senedi Piyasasının 1990-2009 Tarihleri Arasında Yaşanan Beklenmedik Olaylara Tepkisi, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu.

ONGENA, S. ve ROSCOVAN, V. (2013). Bank Loan Announcements and Borrower Stock Returns: Does Bank Origin Matter?, International Review of Finance, 13(2), 137-159.

SAKARYA, Ş. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması (Event Study) Yöntemi ile Analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(13), 147-162.

SAVRAM, M. ve KARAKOÇ, A. (2012, 11-13 Ekim). Bankacılık Sektöründe İtibar Riskinin Önemi, International Conference on Euroasian Economies, Almaata, Kazakistan, Bildiriler Kitabı, 328- 332.

WESTOM, J. F. ve WEAVER, S. C. (2001). Mergers and Acquisitions, McGraw Hill Executive MBA Series, McGraw – Hill Inc.