BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ

Mustafa CANBAZ, Teoman AYDIN, Özgür TAŞPINAR, Mehmet ERSOY
2.295 929

Öz


Bu araştırmanın amacı, geçmişte uzun yıllar idari ve mali açıdan kamu müessesesi niteliğinde hizmet
veren, günümüzdeyse bir vakıf üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR)
Anabilim Dalı’na ait bakım ve tedavi servislerinin maliyet yapısı ve analizidir. Çalışmada, Vergi Usul Kanunu
ve diğer ilgili mevzuat gereğince tutulan kayıt ve raporlara dayalı muhasebe verileri kullanılmıştır. Bunlar,
Microsoft Excel programı kullanılarak geleneksel yöntemlerle çözümlendikten sonra, bilgisayar istatistik
programında Korelasyon (ilişki) testi yapılmış, veri güvenliğiyse Alfa testiyle yapılmıştır. ‘Toplam maliyet’in
yarısından fazlasının ‘işgücü gideri’nden oluşmasına rağmen, bu iki değişken/gider arasında anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Maliyet, maliyet yapısı, maliyet analizi, FTR
Jel Kodları: M40, M41, M49


Anahtar kelimeler


Maliyet, maliyet yapısı, maliyet analizi, FTR

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.50873

Referanslar


AĞIRBAŞ, İ. (2013). “Hastane Enfeksiyonları Maliyet Analizi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Proje No: 10B3430001, Ankara.

AĞIRBAŞ, İ., GÖK, H., AKBULUT, Y., & ÖNDER, Ö.R. (2012). “Hastanelerde Maliyet Analizi ve Tıbbı Rehabilitasyon Hizmetlerinde Birim Maliyet Hesaplanması”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi.

AKAR, Ç. (2008). “Aile Hekimliği Pilot Uygulamaları Maliyet Analizi ve Finansal İzleme-Değerlendirme Projesi”, Rapor No:9, Ankara.

AKAR, T., Derinöz, O. & DEMİREL, B. (2007). “İlaç Zehirlenmeleri ve Hastane Maliyetleri”, Türk Ped Arş. Dergisi, 42: 103-6.

AKDOĞAN, N. , GÜNDÜZ, E., & SEVİM, A. (2012). Maliyet Muhasebesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir.

AKTAŞ, E. & KAPTANOĞLU, M. (2002). “Bir Akciğer Ameliyatının Maliyet İncelemesi”, C.Ü. Tıp fakültesi Dergisi 24 (4): 191-197.

AKTAŞ, İ., YILDIRIM, A.K., ÖZKAN, F.Ü., KAYSIN, M.Y., & ŞİLTE, A.D. (2013). “Yatarak fizyoterapi alan hastaların yaşam kaliteleri ve maliyet analizi”, Marmara Medical Journal, Sayı:26.

BENER, S. & Diğerleri (2013). Kamu Sağlık Tesislerinde Maliyet Muhasebesi, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ankara.

BENGÜ, H. & ARSLAN, S. (2009). “Hastane İşletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X I,S II.

BUMBESCU, S.S., & PASCHİA (Dincă)., L. (2013). “The Cost İnformation Relevance in the Decision Foundation”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 15(2).

BÜYÜKMİRZA, H. K. (2012). “Döner Sermayeli Kuruluşlarda Maliyet Muhasebesi Sisteminin Oluşturulmasına Dönük Analiz Sonuçları”, T.C. Sağlık Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmelerde Maliyet Muhasebesi Sistemi Oluşturulması Projesi, Rapor No.3, Ankara.

CAN, A., İBİCİOĞLU, H. (2008). “Yönetim Ve Yöneticilik Yönünden Üniversite Hastanelerinin Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.13

COŞKUN, A. & GÜNGÖRMÜŞ, A. H. (2009). “Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2’ye Göre Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 95.

ÇELİK, F. (2006). “Hastane Beslenme Hizmetlerinde Direkt Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Yaklaşık Maliyet Analizi”, Dicle Tıp Dergisi, Cilt:33, Sayı:2, (63-70).

DURUKAN, S. & AKAR, Ç. & ŞAHİN, İ. (2007). “Seçilmiş Hastanelerde Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, s. 19-47

DURUKAN, S., AKAR, Ç. & ŞAHİN, İ. (2007). “Seçilmiş Hastanelerde Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı: 1, 19-47.

ERKOL, Ü. & AĞIRBAŞ, V. (2011). “Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64 (2).

ERKOL, Ü. ve AĞIRBAŞ, İ. (2011). “Hastanelerde Maliyet Analizi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Dayalı Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64(2), 87-95.

ESATOĞLU, A. E., AĞIRBAŞ, İ., PAYZİNER, D. P., AKBULUT, Y., GÖKTAŞ, B., ÖZATKAN, Y., UĞURLUOĞLU, E., YILDIRIM, T., TÖRÜNER, M., GÖK, H., ATASOY, K. Ç., ÇAKIR, S. Ü. & ÖKTEN, İ. (2010). “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Maliyet Analizi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63(1), 17-27.

GÖZÜKÜÇÜK, M. & ÇELİK, Y. (2012). “Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Dışarıdan Sağlık Hizmeti Alımı: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2.

Gürsoy, B. (2008). “Hastane İnfeksiyonlarında Maliyet Analizi: Olgu-Kontrol Çalışması”, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5 (1): 15-21.

HACIEVLİYAGİL, S. S., MUTLU, L. C., GÜLBAŞ, G., YETKİN, Ö. & GÜNEN, H. (2006). “Göğüs Hastalıkları Servisine Yatan Hastaların Hastane Yatış Maliyetlerinin Karşılaştırılması”, Toraks Dergisi, 7(1):11-16.

Hazar, E., İnce, A. R., Çam, S. & Karagöz, N. (2013). “Hizmet İşletmelerinde Maliyet Analizi; Sivas Numune Hastanesi Yanık Ünitesinde Yatan Hastaların Maliyet Analizi”, Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi (BMSIJ), Cilt:1, Sayı:2, 156-167.

KARASİOĞLU, F. & ÇAM, A. V. (2008). “Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi. Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 15-24.

KELAT, M. Z., FİDAN, R. & BİNGÖL, B. (2011) “Fakoemülsifikasyon+İol Maliyet Analizi”, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

KIRLI, M. & KAYALI, N. (2010). “Stratejik Maliyet Yönetimi ve Kısıtlar Teorisi: Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi S.B. E., Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı 2

KISAKÜREK, M. M. (2010). “Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:24, Sayı:3, 229-256.

MOGYOROSY, Z., & SMİTH, P. (2005). “The main methodological issues in costing health care services, A literature review”, The University of York, CHE Centre For Health Economics, CHE Research Paper 7.

OCAK, S., & GİDER, Ö., & TOP, M., & AKAR, Ç. (2004). “Muğla Devlet Hastanesi Tomoğrafi Ünitesi Maliyet-Hacim -Kar Analizi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 7, Sayı:1.

PARKER, D. (1994). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Analizi, Creese, A. (Edit), Çev. Tatar, M. & Tatar, F., Dünya Sağlık Teşkilatı, Cenevre.

SERİNKEN, M., DURSUNOĞLU, N. & ÇIMRIN, A. H. (2009). “Bir üniversite hastanesi acil servisine astım atak ile başvuran erişkin hastaların hastane maliyetleri”, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, Sayı:57 (2): 198-204.

SÜT, N. & MEMİŞ, D. (2010). “Travmatik Beyin Hasarının Yoğun Bakım Maliyeti ve Sağkalım Analizleri”, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 16 (2):149-154.

UĞURTAY, H., ÖKER, F., SUR, H., BAKIR, İ. & DÖĞÜCÜ, M. Ş. (2013). “Bir Kamu Hastanesinde Anjiyografi Birimi Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ile Analizi”, Nobel Medicus, Cilt:9, Sayı:1, 10-16.

ÜNVER, Ü.; “Sağlık Kurumlarında Maliyet, Fiyatlandırma ve Pazarlama”, Sayed, Aralık 2011

YALÇIN, A.N. (2008). “Hastane Enfeksiyonları Maliyet Analizi”, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:60, 15-22

YILDIRIM, S. (1994); Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi, Uzmanlık Tezi, DPT Yayını, Ankara.

YILDIZ, M., & CERİT, C. (2006). “Şizofreni Tedavisinin Yıllık Maliyeti: Bir Üniversite Hastanesi Verilerinden Yapılan Hesaplama”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 16, Sayı: 4.

YİĞİT, Ç., & PEKER, S., & CANKUL, İ., & KOSTİK, Z., & ALKAN, M., & ÖZER, M., & DEMİR, C., & AKTAN, T., & AKDENİZ, A. (2003). “Gata Eğitim Hastanesinde Yatan Hasta Maliyetinin Belirlenmesi”, Gülhane Tıp Dergisi, 45 (3): 233-243.

YÜCER, İ. K., SEYAHİ, E., KASAPÇOPUR, Ö. & ARISOY, N. (2012). “Economic impact of juvenile idiopathic arthritis and familial Mediterranean fever”, Rheumatol Int., 32:1955–1962.

ZENGİN, S., GÜZEL, R., Al, B., KARTAL, Ş., SARCAN, E. & YILDIRIM, C. (2013) “Bir Üniversite Hastanesi Erişkin Acil Servisinin Maliyet Analizi”, The Journal of Academic Emergency Medicine, Sayı:12, 71-75. İnternet Kaynakları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), http://www.tuik.gov.tr/