BANKALARDA SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

Mehmet İSLAMOĞLU, Orhan BOZKURT
1.951 3.193

Öz


 

Sabit getirili menkul kıymetler yatırımcılar tarafından rağbet gören ve günümüzde halen önemini koruyan finansal enstrümanlardır. Türkiye’de tüzel kişilik olarak bankalar kaynaklarının en büyük kısmını kredilerden sonra sabit getirili menkul kıymetlere özellikle de DİBS’lere plase etmektedirler. Mali tablolar açısından bakıldığında, bankaların aktifinde önemli bir paya sahip olan söz konusu kıymetlerle ilgili olarak, farklı değerleme yöntemleri kullanılmasının mali tablo sonuçlarını önemli ölçüde farklılaştırdığı söylenebilir. Finansal tabloların hazırlanma sürecinin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması, ulusal ve uluslararası yatırımcılar, kredi derecelendirme kuruluşları, BDDK, SPK ve vergi otoritesi gibi finansal tablo kullanıcıları açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmada, sabit getirili menkul kıymetlerin değerlemesi ve muhasebe uygulamaları ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar çerçevesinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Türkiye Muhasebe Standartları,


Tam metin:

PDF