ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER

Banu TARHAN MENGİ
2.375 2.544

Öz


Poliçe sahiplerince gerçekleştirilen sigorta hilesi, uğranılan zarar tutarı hakkında yanlış bildirimde

bulunma, hiç gerçekleşmemiş bir zarar için bildirimde bulunma ya da bir sigorta poliçesinin başlangıcında

konu ile ilgili bildirilmesi gereken bilgileri beyan etmeme yoluyla yapılan hilelerdir. Tüm

sigorta sektörü için büyük kayıplara neden olan sigorta hilelerinin sebep olduğu zararlar ancak sigortalı

kişilerin poliçe bedellerinin arttırılması ile kapatılabilmektedir. Bu durum dürüst davranan sigortalı

kişilere finansal açıdan ciddi zararlar vermektedir. Sigorta hileleri, sigortalanan tüm varlıklar üzerinden

gerçekleştirilebilir. Sağlık sigortaları, hayat sigortaları, eşya ve konut sigortaları, işçi tazminat

sigortaları, araç sigortaları gibi. Araç sigortalarında gerçekleştirilen hileler, kişilerin araçlara ilişkin

sigortalarını kötüye kullanmaları ve bundan haksız bir kazanç elde etmeleri temeline dayalıdır. Bu

tür hileler genelde kazaya neden olarak haksız kazanç sağlama, hırsızlığa bağlı haksız kazanç sağlama,

kundaklama ve zarar verme gibi yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür hilelerin gerek

önlenmesi gerek ortaya çıkarılmasında en önemli konu sigorta işletmelerinin geliştireceği etkili iç

kontrol yöntemleri ve tekniklerinin uygulanması yanında toplumsal bilinç oluşturmaktır. Risk temelli

etkili iç kontroller, iyi yönetişim ilkelerinin uygulanması ve iç denetim fonksiyonunun kaliteli bir

şekilde yürütülmesi, sigorta işletmelerine ve acentelere bu tür hileleri önlemede yararlı olacak yöntemlerdir.

Özellikle iç denetçilerin hile belirtilerine karşı uyanık olmaları ve işletme yönetimlerini bu

konuda sürekli bilgilendirmeleri kontrollerin başarısına önemli katkıda bulunacaktır. Hiç şüphesiz

toplumun önemli kesimini ilgilendiren bu tür hilelere karşı otoritelerle işbirliği ve kamu yönetimlerinin

aldığı ve alacağı önlemler sorunun çözümünde diğer önemli noktayı oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hile, Sigorta Hilesi, Araç Sigortası Hilesi


Anahtar kelimeler


Hile, Sigorta Hilesi, Araç Sigortası Hilesi

Tam metin:

PDF


Referanslar


ACFE (2013) Fraud Examiners Manuel, US Edition.

ACFE (2012) Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse. USA: ACFE.

AIDMAN, Evan K. (2005) Winning Your Personel Injury Claim. 3 rd edition, USA: Sphinx Publishing.

ALFORD Ron (1988) The Crime of The Century Insurance, New York: The Owners Action Plan. ARTIS, Manuel ve AYUSO, Mercedes ve GILLEN, Montserrat.(2002) “Detection of Automobile Insurance Fraud with Discrete Choice Models and Misclassified Claims”, The Journal of Risk and Insurance, Vol 69, No 3. ss.325-340.

BOYER, Michael H.(2009) Property Investigation Checklists Uncovering Insurance Fraud, 10th edition, USA: West Thomson Reuters.

BOYER, M. Martin.(2000) “Centralizing Insurance Fraud Investigation”, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, Vol. 25, s. 159-178.

BOZKURT, Nejat. (2009) İşletmelerin Kara Deliği Hile - Çalışan Hileleri, İstanbul: Alfa Yayınları. BOZKURT, Nejat.(2000) Muhasebe Denetimi, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

BÖLÜKBAŞI, Ayşe; PAMUKÇU, Baturalp. (2010) Sigortacılıkta Risk Yönetimi, Genişletilmiş Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi.

BROWN, J.J. (1964) Life Insurance-Benefit or Fraud?, Toronto:Longmans Canada Limited.

Coalition Against Insurance Fraud (2006) Annual Report. USA: Coalition Against Insurance Fraud. CÖMERT, Nuran (2013). Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, 2. Bölüm Denetimde Genel İlkeler ve Sorumluluklar, SAÜSEM, KGK, Bağımsız Denetim Standartları Eğitim Notları, Şubat, 2013.

ÇATIKKAŞ, Özgür ve ÇALIŞ, Yıldırım Ercan. (2007). “İşletmelerde Muhasebe Hilelerinin Önlenebilmesi İçin Hile Belirtileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt. 9, Sayı 2, ss.187-210. DERRIG, Richard A.(2002) “Insurance Fraud”, The Journal of Risk and Insurance, Vol.69 No.3, ss.271-287.

DIONNE, Georges ve GAGNE, Robert. (2001). “Deductıble Contracts Against Fraudulent Claims:Evidence From Automobile Insurance”, The Review of Economics and Statistics, Vol.83, No.2, ss. 290-301.

GÜVEL, Enver Alper; GÜVEL, Afitap ÖNDAS. (2008) Sigortacılık, 4.Baskı, Ankara : Seçkin Yayıncılık.

KARAMAN, Davut (2010) Sigortacılık Yeni Mevzuat ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu İlaveli, (Editör:Ferudun Kaya) Beta Basım Yayım A.Ş.,İstanbul. ss.3-38.

Kaplan Financial (2006) Insurance Fraud Awareness, 3 rd edition, USA: DF Institute Inc.

LINCOLN, Robyn ve WELLS, Helene ve PETHERICK, Wayne.(2003) “An Exploration of Automobile Insurance Fraud, Faculty of Humanities and Social Sciences, Humanities and Social Sciences Papers”, Paper 64, Bond University, Australia.

LOUGHRAN, David S. “Deterring Fraud: The Role of General Damage Awards in Automobile Insurance Settlements”, Journal of Risk and Insurance, Vol.72 No.4, ss.551-575. LUNDY, Bill (2001) Auto Insurance Fraud , American Educational Institute, Inc, USA.

MANES, Alfred. (1945) “Insurance Crimes”, Journal of Criminal Law and Criminology, Published by Northwestern University, Vol. 35, No. 1. ss.34-42.

ÖZBOLAT, Murat. (2009) Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete.

SUBELJ, Lovro ve FURLAN, Stephan ve BAJEC, Marko. (2011) “An Expert System for Detecting Automobile Insurance Fraud using Social Network Analysis”, Expert Systems with Applications, Vol 38, s.1039-1052.

TENNYSON, Sharon.(2008) “Moral, Social and Economic Dimensions of Insurance Claims Fraud” Social Research, Vol.75 No.4. ss.1181-1204.

TENNYSON, Sharon ve FORN, Pau Salsas.( 2002) “Claims Auditing in Automobile Insurance: Fraud Detection and Deterrence Objectives”, The Journal of Risk and Insurance, Vol.69, No.3, s.289-308.

TODD, Jerry D ve WELCH, Sandra T. ve WELCH, Orion J.ve HOLMES, Sarah A.(1999) “Insurer vs.Insurance Fraud: Chracteristics and Detection”, Journal of Insurance Issues, Vol. 22 No. 2. Ss.103-124.

The Health Insurance Association of America. (2002) Insurance Fraud In Key Products, Washington.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Md.157. Türk Ceza Kanunu (TCK) Md.158. ZEVNICK, Richard Wm. (2004) The Complete Book of Insurance, Sphinx Publishing, USA.

İnternet Kaynakları RUSSELL, Michael. “Fraud-Insurance Fraud” http://ezinearticles.com/?Fraud---Auto-InsuranceFraud&id=131998 (01.07.2011)

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, “Sigorta Tanımları”, http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/ sigorta-tanimlari#S10 (17.07.2011)

BARRETT, Stephen: “Insurance Fraud and Abuse”, http://www.quackwatch. com/02ConsumerProtection/insfraud.html, Erişim Tarihi: 27.06.2012. http://www.budgetlife.com/blog/life-insurance-scams (29.06.2012) http://www.wisegeek.com/what-is-life-insurance-fraud.htm (29.06.2012)

PICARD, Pierre: “Insurance Fraud: Theory”, http://nanna.u-cergy.fr/IMG/98-26Picard.pdf (002013)

DEVINE, Joseph: “Vehicle Arson and Insurance Fraud”, http://ezinearticles.com/?Vehicle-Arsonand-Insurance-Fraud&id=3405434 (10.01.2013) http://www.insurancefraud.org/scam-alerts-workers-compensation.htm#.UP7v2idFXuQ (02013)

NICB “Staged Automobile Accident Fraud” https://www.nicb.org/theft_and_fraud_awareness/ brochures (14.01.2013)

“A Breakdown of Auto Insurance Fraud” http://www.theautoinsurance.com/A-BREAKDOWN-OFAUTO-INSURANCE-FRAUD_2010-05-03/ (14.01.2013) http://www.tramer.org.tr/about2.php (20.01.2013) http://www.tramer.org.tr/taraflar.php (20.01.2013)