DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIM RİSK ALGILAMASINDA TÜKETİCİ TERCİH VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Elif HAYKIR HOBİKOĞLU
2.479 1.364

Öz


E-Atık geri dönüşüme yönelik tüketici tercih ve davranışlarının algılanma düzeyi sektörde yatırımcı

psikolojisini etkileyerek davranışsal finans çerçevesinde e-atığın değere dönüştürülmesi konusunda

somut yatırımları şekillendirecek etkin bir rol üstlenmektedir. E- atık konusunda tüketici davranış

ve tercihlerinin ekonomik olarak analiz edilmesi yatırım kararı risk algısı üzerinde etkili bir durum

oluşturmaktadır. Çalışmamızda davranışsal finans çerçevesinde, e-atık kapasitesinin ekonomiye geri

kazanım mekanizması işlerliğinde, tüketici tercih ve davranış düzeyinin sosyo- ekonomik analizi

yapılmıştır. Geri dönüşüm konusunda yatırım yapacakların rehber göstergelerinin sadece finansal

göstergeler olmayıp tüketici davranışlarının bu noktada etkin bir yönlendirmeye sahip olduğu görülmektedir.

Bu amaçla İstanbul bölgesinde e-atık geri dönüşümüne yönelik tüketici tercih ve davranışlarını

yorumlayan bir anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışları, davranışsal finans, e-atık


Anahtar kelimeler


Tüketici davranışları, davranışsal finans, e-atık

Tam metin:

PDF


Referanslar


J. R. FULLER (2000), “Behavioral Finance and the Sources of Alpha”

Meltem GÜRÜNL (2011), ‘’Finansal piyasaların etkinliği teorisinden davranışsal finansa:finansteo risininevrimi’’,sayı:92, http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/92/MFY-92-Meltem_Gurunlu_Finansal_Piyasalarin_Etkinligi_Teorisinden_Davranissal_Finans

M. B. KARAN (2004), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi

İ. ÖNDER (2004), “İktisat ve Psikoloji İlişkisi Üzerine”, İktisat Dergisi, 463(9), 53-58

W. J. RANKIN (2011), Rankin, Minerals, Metals and Substainability Meeting Future Material Needs, Oxford, Csiro Publishing

TANER ve AKKAYA (2005),’’Yatırımcı Psikolojisi ve Davranışsal Finans Yaklaşımı’’, Muhasebe ve Finansman Dergisi,sayı:27

D. KAHNEMAN ve M.W. RIEPE, (1998). “Aspects Of Investor Psychology”, Journal of Portfolio Management, Vol.24, No.24

KEKLİK,Halil(2011),‘’DavranışsalFinans’’http://halilkeklik.blogspot.com/2011/02/davranissalfinans-3-finansal

KÜÇÜKSİLLE ve USUL (2012),’’Bilişsel Önyargılar ve Yatırımcı Kararlarına Etkileri’’,Saalova Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:4 Y

Hiary NIXON, Daniel Saphores (2007), ‘’Financing electronic waste recycling California households’ willingness to pay advanced recycling fees’’, Journal of Environmental Management

Bernan PRESS (2003), statistic on Waste Electrical and Electronic Equpment, Kopenhag, Ekspressen Tryk- Kopicenter, J. R. RITTER (2003), “Behavioral Finance” Pacific-Basin Finance Journal vol.11,2003 www.evcilerkimya.com/e-atik-geridonusum.html