ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ OECD ÜLKELERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Nilüfer DALKILIÇ
1.850 1.559

Öz


Özel emeklilik sistemi ile oluşan özel emeklilik fonları birçok OECD ülkesinde gelişme ve büyüme

göstermektedir. Çalışmanın amacı OECD ülkelerinde emeklilik fonlarının değerlendirilmesini yaparak,

özel emeklilik fonlarına göre OECD ülkelerinin hangi ülkelerle benzer yapıda olduğunu araştırmaktır.

Çalışmada hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri kullanılmıştır. Belirlenen

kümeler karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada her 2 yöntemde de Amerika ve Hollanda

ülkelerinin ayrı olarak tek bir kümede yer aldıkları ve Türkiye’nin; Yunanistan, Portekiz, İpanya,

Çk Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, İalya, Kore, Slovenya ükeleri ile aynıküelerde yer aldığısonuçarıa ulaşımışı.

Anahtar Kelimeler: Özel Emeklilik Sistemi, Özel Emeklilik Fonları, Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi,

Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Yöntemi, OECD Ülkeleri


Anahtar kelimeler


Özel Emeklilik Sistemi, Özel Emeklilik Fonları, Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi, Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Yöntemi, OECD Ülkeleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


ALTUN ADA, Ayşen (2012), “The Problem of Social Exclusion in the European Union: A Study for Member States”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 46, pp.112-129.

ALTUN ADA, Ayşen (2011), Kümeleme Analizi ile AB ülkeleri ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:29, ss.319-322.

BRUNNER, Greg,HINZ, Richard and ROCHA, Roberto (2008), Risk-Based Supervision of Pension Funds: Emerging Practices and Challenges, Washington D.C.: World Bank.

ÇAKMAK, Zeki, UZGÖREN, Nevin ve KEÇEK, Gülnur (2005), “Kümeleme Analizi Teknikleri İle İllerin Kültürel Yapılarına Göre Sınıflandırılması ve Değişimlerinin İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:12, ss.15-36.

DAVIS, E. Philip (2000), “Pension Funds, Financial Intermediation and the New Financial Landscape, Pensions Institute”, Pension Institute Discussion Paper, July, pp.1-21.

ERGENEKON, Çağatay (1998), Özel Emeklilik Fonları: Şili Örneğinden Alınacak Dersler, İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.

EROL, Ahmet veYILDIRIM, A. Ercan (2004), Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

KALAYCI, Şeref (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asıl Yayın Dağıtım.

KARACABEY, Ali Argun ve GÖKGÖZ, Fazıl (2005), Emeklilik Fonlarının Portföy Analizi, Ankara: Siyasal Kitabevi.

KORKMAZ, Esfender ve Diğerleri (2007), Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.

MENG, Channarith andPFAU, Wade Donald (2010), “The Role of Pension Funds in Capital Market Development”, GRIPS Discussion Paper,pp.10-17.

MERKEZ BANKASI (2011), “Finansal İstikrar Raporu”, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/ finist/Fir_TamMetin13.pdf (01.07.2012)

MCGILL, Dan M.,BROWN, Kyle N.,HALEY John J. and SCHIEBER, Sylvester J. (2005), Fundamentals of Private Pensions, Eighth Edition, OUP Oxford.

OECD (2010), “Pension Market in Focus”, Issue 7 http://www.oecd.org/finance/privatepensions/45637367.pdf (01.07.2012)

OECD (2011), “Pension Market in Focus”, Issue 8 http://www.oecd.org/insurance/privatepensions/48438405.pdf(01.07.2012)

ÖZDAMAR, Kazım (2002), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitabevi.

ŞENER, Orhan ve AKIN, Faruk, (2010), “Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye’de Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXVIII, Sayı I, ss.291-312.

ZOR, İsrafil ve ASLANOĞLU, Suphi (2005), “Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye’de Oluşturulan Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, ss.184-196. http://www.oecd.org/insurance/privatepensions/48439133.xls(05.07.2012) http://www.oecd.org/insurance/privatepensions/pensionmarketsinfocusno7statisticaltables. htm(007.2012)