TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ;VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI

Murat AKBALIK, İbrahim SIRMA
2.401 1.367

Öz


Bu çalışmada 2001 krizi sonrası Türk Bankacılık sektörüne satın alma ve ortaklık şeklinde dahil

olan yabancı sermayeli bankaların sistem içindeki faaliyet etkinliği incelenmiştir. Çalışmanın ilk

bölümünde genel olarak Türk bankacılık yapısına değinilmiştir. Konunun devamında tarihi süreçte

yabancı bankaların Türk bankacılığı içindeki yeri açıklanmıştır. Yabancı bankaların etkinliğine

ilişkin yapılan bu çalışmada, ayrıca etkinliğin tanımı yapılmış devamında ölçümüne ilişkin teorik

yaklaşımları vurgulanmıştır. Çalışmanın temel ayaklarından olan Veri zarflama analizi de teorik

altyapısıyla birlikte açıklanmıştır. Çalışmanın son kısmında ise yabancı bankaların etkinliğine ilişkin

olarak 2008-2012 dönemi için veri zarflama analizi uygulaması yapılarak çalışma sonuçlandırılmıştır.

Çalışma sonucunda yabancı bankaların etkinliğinin yıllar içinde azaldığı ve ölçek olarak da

sistem içindeki ağırlıklarının belirleyici olmadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Banka, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik


Anahtar kelimeler


Yabancı Banka, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKGÜÇ Öztin, (2007), “Türkiye’de Yabancı Bankalar” Muhasebe ve Finans Dergisi - Sayı 36, ss.6-17

APAK Sudi, (2007), Yabancı Bankalar ve Bankacılık Kanunu, Muhasebe ve Finans Dergisi - Sayı 36, ss.18-25

ARICAN Erişah, YÜCEMEMİŞ T. Başak, KARABAY E. Melisa, IŞIL Gökhan, Türk (2011 ) “Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri, Pazar Hakimiyeti Ve Rekabet Gücü, Maliyet Etkinliği Ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Ekonometrik Bir Uygulama” İstanbul, Bankalar Birliği Yayınları, Yayın No:278, BANKER D Rajiv, CHARNES A., COOPER W.William , (1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis”, Management Science , Vol.30, pp.1070-1088

BAYKAL C. Murat, (2007), “Hukuki Boyutlarıyla Finansal Krizler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 60, s.33-48

BOWLIN F. William (1998), “Meausring Performance ; An Introduction to Data Envelopment Analysis”, Journal of Cost Analysis , p.1-18

BOWLIN F. William (1999), “An analysis of the financial performance of defense business segments using data envelopment analysis”, Journal Accounting and Public Policy, p.290-305

BOYACIOĞLU A. Melek (2003), “1980 Sonrası Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler, Krizlerin Sektör Üzerindeki Etkileri ve İyileştirici Öneriler” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1 sayı 9, ss.523-538

CASU Barbara, MOLYNEUX Philip (2003): A Comparative Study of Efficiency in European Banking, Applied Economics, Vol. 35, pp.1865-1876

FEROZ, E.H., KIM S, RAAB R.L. 2003,., “Financial Statement Analysis: A Data Enveloment Analysis Aproach,” Journal of the Operational Research Society Vol.54, pp.50-63

LOVELL Knox, (1993), “Production Frontier And Productive Efficiency”, The Measurement of Productive Efficiency, Ed. by Harold O. Fried, Shelton S. Schmidt and C. A. Knox Lovell, New York, Oxford University Pres, , pp.1-67.

LUIS R. Murilla, JUAN A. Vega, (2001) “The Use Of Paremetric And Non-Parametric Frontier Methods To Measure The Productive Efficiency İn The İndustrial Sector : A Comperative Study”, Journal of Production Economics, V. 69

OKTAR Suat, DALYANCI Levent, (2010), “Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler” Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 29. Sayı. 2. s.1-22

SIRMA İbrahim, (2008), “Finansal Etkinliğe Parametrik ve Parametrik Olmayan Yaklaşımlar” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi

TARIM, Armağan (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, Ankara, Sayıştay Yayınları

TEKEBAŞ, O. Güniz. (2005). “Türkiye’de Finansal Entegrasyon Süreci ve Bankacılıkta Yabancı

Sermaye”, TASAM Stratejik Raporu, 12: 12–43. YAVUZ, İlknur, (2003), Verimlilik ve Etkinlik Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar ve İllere Göre İmalat Sanayiinde Etkinlik Karşılaştırması, Ankara, MPM yayınları, YAĞCILAR G. Gamze , (2011), Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi , Ankara BDDK Yayınları

YOLALAN Reha , (1991) “ Parametresiz Etkinlik Ölçütleri ve Veri Zarflama Analizi ”, I. Verimlilik Kongresi. Bildiriler , MPM Yayınları

BDDK, (2001) Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı, http://www.bddk.org.tr/Raporlar/ Diger_Raporlar (15.12.2013)

BDDK, (2004), http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Raporlar (10.12.2013)

OSMANLI BANKASI ARŞİV VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, http://www.obarsiv.com/ob-tarih. html (08.01. 2013)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/4) (10.12.2013)