ÇAMLIK MAĞARALARI VE TURİZM POTANSİYELİ

TÜLAY ÖCAL, FUAT ÖZCAN
1.695 280

Öz


ÖZET

Çamlık Mağaraları Konya ilinin Derebucak ilçesinin Çamlık Kasabası’na yaklaşık 1,5 km uzaklıktadır. Mağaralarla ilgili jeolojik ve jeomorfolojik birçok literatüre rastlanmaktadır. Üstelik Çamlık Kasabası yerel yönetimi tarafından Çamlık Mağaraları’nın turizm amaçlı sürdürülebilir kaynak olması için çalışmaları devam etmektedir.

Körükini ve Suluin Mağaraları’nın da içinde bulunduğu Çamlık Mağaraları, Toros Karst Kuşağı’nın birbirine çok benzer jeolojik ve jeomorfolojik özelliklere sahiptir. Mağaralar Beyşehir-Hoyran Napları’nın, Alt Jura Kretase Çamlık kireç taşlarında gelişmişlerdir. Bu kireç taşlarının altında bulunan Trias Marmları ile Permiyen dolomit ve kalkşistleri, karstlaşma için taban yüzeyi konumundadırlar. Körükini Mağarası, KB-GD yönünde uzanan ve bölgenin tektonik hatlarına da uygunluk gösteren bir fay üzerinde gelişmiştir. Körükini ve Suluin Mağaraları birbirinden ayrı, ancak aynı yeraltı sisteminin iki uç halkasıdır. Çamlık Mağaraları’ndan Körükini Mağarası’nın 1330 m’lik uzunluğu boyunca akan Uzunsu Deresi, Değirmenlik Vadisi’nde yüzeye çıkar. Değirmenini Mağarası’na girerek akan Uzunsu Deresi, 290 m’lik Suluin Mağarası’nı da kat ettikten sonra yüzeye çıkar.

Bu çalışmada amaç; Çamlık Mağaraları’nın sürdürülebilir turizm amaçlı tanıtımını yaparak ziyarete açılmasını sağlamaktır. Turizm açısından önemli bir potansiyel olduğunu düşündüğümüz mağaraların, yöre halkının ekonomisine de katkı sağlayacağı bir gerçektir. Buranın tanıtımı için, literatür taraması ile birlikte yerel yönetimin yaptığı çalışmalar değerlendirilerek, mağaralarda gezi-gözlem yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toros Karst Topografyası, Çamlık Mağaraları, Mağara turizmi

ABSTRACT

The caves of Çamlık are approximately 1,5 km far from the small town of Çamlık which is a town of Konya,Derebucak. Many geological and geomorphological literatures are found about the caves. Moreover, it is underway by the local government of the small town of Çamlık to ensure the caves of Camlik a sustainable resource for turism purposes.

The caves of Çamlık, which also enclose Körükini and Suluin Caves, have geological and geomorphological features that are very similar to each other with Taurus Karst belt. The caves are developed in the lower Beysehir-Hoyran Nappes’ Jurassic Cretaceous piny limestone. At the bottom of this limestone, Tiryas marms and Permian dolomites and calc-schits are the base surface position for the karstification.  Cave of Körükini, extending NW-SE direction, developed on the fault lines consistent with the tectonic zone of the region. Caves of Körükini and Suluin are separated but they are the two end ring of the same underground system. Uzunsu Creek, flowing along the length of 1330 meters of cave of Körükini from the caves of Çamlık come to the surface at the Değirmenlik Valley. Uzunsu Creek flowing by entering into the cave of Değirmenini, comes to the surface after covering the 290 meters of cave of Suluin.

The purpose of this study is to make caves of Çamlık opened for the sustainable tourism purposes by promoting them. We think the caves are significant potential in terms of tourism and it is a fact that it will make contribution to the economy of the local people. For the introduction of this place, along with review of literature and evaluating studies of local government, the caves were made in trip-observation.

Keywords: Taurus karst topography, Çamlık Caves, Cave tourism


Anahtar kelimeler


Toros Karst Topografyası, Çamlık Mağaraları, Mağara turizmi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akay, E., Uysal, Ş., (1988). “Orta Torosları’ın Post-Eosen Tektoniği” ,MTA Dergisi, 108, 57-68

Aygen, T., (1967). Manavgat-Oymapınar (Homa) Kemer Barajı ile, Beyşehir-Suğla Gölü-Manavgat Çayı Havzasının Jeolojik, Hidrojeolojik ve Karstik Etüdü., EİE Genel Müdürlüğü., 155. Aygen, T., (1971). “Mağaralar Nasıl Meydana Gelir”, İller Bankası Dergisi, No:45, Ankara.

Aygen, T., (1984). Türkiye Mağaraları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, 33-34.

Beydemir, V., Sever, R., Uzun, A., Elmacı, S., (2004). “Yıldızkaya Mağarası”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:12, 311-326.

Çamlık Belediye Başkanlığı, (2009). Çamlık Belediye Başkanlığı Encümen Kararı, 2009/32.

Demirelma, H., (2006). Derebucak (Konya) İbradı-Cevizli (Antalya)Arasında Kalan Bölgenin Florası Basılmamış Doktora Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Doğanay, H., (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitapevi, Yayın No:33,Konya.

Ekmekçi, M., (1993). “A Conceptual Model For The Lake Beyşehir Karst System”, Hydrogeological Processes in Karst Terranes (Proceedings of the Antalya Symposium and Field Seminar, October 1990., IAHS Publications,No.207,245-251.

Gök, N., (2005). Coğrafi Açıdan Derebucak İlçesi (Konya), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Günay, G., (1985). “Karst Groundwater Studies in Manavgat River Basin”, Karst Water Resources (Proceedings of the AnkaraAntalya Symposium)., IAHS Publications, No. 161, 3333

Günyaktı, A., Usul, N., Güler, S., Turfan, M., (1993). “Environmental Isotope Study of the Lakes Region in Southern Turkey”, Tracers in Hydrology (Proceedings of the Yokohoma Symposium, July 1993)., IAHS Publications, no. XXX., 19720

Karadeniz, V., Çelikoğlu, Ş., Akpınar, E., (2009). “Gökgöl Mağarası Ve Turizm Potansiyeli”, Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages Literature And History Of Turkısh, Volume:4, 8 Fall,1621-1641.

Knezevic, R., Zikovic, R.G., (2011). “Analysis Of The Contition And Development Opportunies Of Cave Turızım İn PrimorskoGoranska Country”, Turızam, Volume:15, İssue:1, 11-25.

Kopar, İ., (2008). “Elmalı Mağarası (İspir-Erzurum)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, Elazığ, 71-90.

Nazik, L., (1989). “Mağara Morfolojisinin Belirlediği JeolojikJeomorfolojik ve Ekolojik Özellikler”, Jeomorfoloji Dergisi, Sayı:7, Ankara, 53-62.

Nazik, L., Güldalı, N., Tüfekçi, K., Beydeş, S., Aksoy, B., (1993). Beyşehir ve Derebucak İlçelerinin ( Konya) Doğal Mağaraları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara, 75-83.

Özgül, N., (1976). “Toroslar’ın Bazı Temel Jeoloji Özellikleri”, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni., cilt 19, 65-78.

Sür, A., (1994). “Karstik Yer Şekilleri ve Türkiye’den Örnekler”, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Dergisi”, Sayı:3, Ankara, 1-28.

Uzun, A., (1991). “Karaca Mağaraları”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı:3, Ankara, 15-24.

Zeybek. H. İ., (2001). “Bahçebaşı Mağarası (Turhal-Tokat)”,Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt:7, Sayı:6, 237-253. http://derebucak.meb.gov.tr/www/ilcemiz/icerik/11 http://osb.ormansu.gov.tr/osb/Files/bakan_sunu/15.pdf http://www.tuik.gov.tr.