ÇANAKKALE BOĞAZI PETROL KİRLİLİK DÜZEYİNİN SAPTANMASI

RÜŞTÜ ILGAR, KASIM CEMAL GÜVEN
872 490

Öz


ÖZET

Çanakkale Boğazı Türkiye’nin kuzey batısında Asya ile Avrupa’nın birleştiği yerde, güneydoğu kuzeybatı uzantılı ülkemizin ve dünyanın önemli suyollarından biridir. Bu boğaz Ege ile Marmara arasındaki etkileşimi sağlar. Bu yüzden ekolojik hayat için oldukça önemlidir. Bilindiği gibi doğal çevrenin bozulması sadece yaşam kalitesini düşürmüyor, ayrıca maddi kayıplara da neden olmaktadır. Kirlilikle ilgili hiç bir şey yapmamanın maliyeti çok yüksek olabilir. Bu yüzden Çanakkale Boğazında “deniz ve kıyı koruma alanında neler
yapabiliriz.” sorusuna cevaplar aranmıştır. Sonuç olarak bölgede çevre kirliliği açısından çalışılmamış olan petrol düzeylerinin incelenmesi gerçekleştirilmiştir.

Petrol için PAH (Petrol tayininde kullanılan Poli Aromatik
Hidrokarbon) analizi deniz suyunda ve sediment UVF analizi ile yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında sonuç ve değerlendirmeye gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, PAH, çevre, kirlilik, koruma.

ABSTRACT

Dardanelles is one of the important waterways of the world and our country, which lies at the northwest of Turkey where Asia and Europe meets. This constriction provides the interaction between Aegean and Marmara. For this reason, it is ecologically very important. As everybody knows, corruption of the natural environment not only decreases the life quality, but it also causes economical losses. Doing nothing to prevent pollution may bring about very high costs. So people searched for the answers for this question; “What can we do in the sea and coast protection area in Dardanelles?” Finally, petroleum
levels have been analysed which was done for the first time on that area. 

For petroleum, PAH (Polly Aromatic Hydrocarbon used in the indication of petroleum) analysis were made with the UVF analysis in the sea water and sediment. With the data collected, conclusion and evaluation have been made.

Key Words: Çanakkale, PAH, environment, pollutions, protection.


Tam metin:

PDF