Zihin Engelli Çocuklara Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Temel Toplama İşlemlerinin Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniği Kullanılarak Yapılan Öğretimin Etkinliği

Özge ELİÇİN, Deniz DAĞSEVEN EMECEN, Ahmet YIKMIŞ
1.823 1.800

Öz


Dokunmatik matematik olarak (Touch Math) isimlendirilen, alanyazına “nokta belirleme tekniği” olarak kazandırılmış teknik, rakamların üzerine referans noktaları koyarak dört işlem yapmayı kolaylaştırmaktadır (Bullock, Pierce ve McClelland, 1989; Çalık ve Kargın, 2010). Alanyazmda nokta belirleme tekniğinin etkili olduğunu gösteren sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Bullock, Pierce ve McClelland, 1989; Berry, 2001; Çalık ve Kargın, 2010; Fletcher, Boon ve Cihak, 2010). Bilişsel öğrenme süreci içerisinde somuttan soyuta doğru işlem yapabilme olanağı sağlayan nokta belirleme tekniğinin, zihin engelli öğrencilerin matematik becerilerini öğrenmelerini kolaylaştıracağı düşünülmektedir (Çalık, 2008).
Araştırmanın genel amacı, zihin engelli öğrencilere temel toplama becerisinin kazandırılması, sürekliliği ve genellenebilirliğinde nokta belirleme tekniğine göre hazırlanan öğretim materyalinin etkililiğini belirlemektir. Bu amaçla araştırmada zihin engelli öğrencilere nokta belirleme tekniği kullanarak temel toplama becerisi öğretimi doğrudan öğretim yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 4 yaşında zihin engelli tanısı almış bir erkek öğrenci, 20 yaşında zihin engelli tanısı almış bir erkek öğrenci ile 9 yaşında zihin engelli tanısı almış bir kız öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırmada temel toplama becerisinin öğretimi doğrudan öğretim yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın bağımsız değişkeni doğrudan öğretim yöntemiyle temel toplama işlemlerinin öğretiminde nokta belirleme tekniği ile sunulan öğretim, bağımlı değişkeni ise deneklerin temel toplama işlemlerini öğrenme düzeyleridir. Araştırma, denekler arası çoklu yoklama modeline göre desenlenmiştir. Araştırma bulguları zihin engelli bireylere doğrudan öğretim yöntemiyle toplama işlemlerinin öğretiminde nokta belirleme tekniği kullanımının etkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Nokta belirleme tekniği, temel toplama becerileri, doğrudan öğretim


Anahtar kelimeler


1RNWD EHOLUOHPH WHNQLğL WHPHO WRSODPD EHFHULOHUL GRğUXGDQ

Tam metin:

PDF


Referanslar


Beeson, P. M., & Robey, R. R. (2006). Evaluating single-subject treatment research: lessons learned from the aphasia literature. Neuropsychol Rev., 16 (4), 161-169.

Berry, D. (2001). The effectiveness of the touch math curriculum to teach addition and subtraction to elementary aged students identified with autism. San Bernadino: Doktora Tezi, Live Oak Education Center.

Binder, C., & Watkins, C. L. (1990). Precision teaching and direct instruction: measurable superior instructional technology in schools. Performance Improvement Quarterly, 3(4), 74-96

Bruner, J.S. (1963). The proces of education. New York: Vintage Books.

Bruner, J.S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge, Mass: Harwards Universty Press, Belknap Press.

Bullock, J.K., Pierce, S., & McClelland, L. (1989). Touch Math. Colorado Springs, CO: Innovative Learning Concepts, Inc.

Carnine, Douglas W., Jerry Silbert, Edward J. Kame’enui, Sara G. Tarver, & Kathleen Jungjohan. (2006). Teaching struggling and at-risk readers: a direct ınstruction approach. Upper Saddle River NJ: Pearson, 17-19, 24-26

Carpenter, T.R., & Moser, J. M. (1984). The acquisition and subtraction concepts in grades on through three. Journal of Research in Mathematics Education, 15, 179-202.

Çalık, N. C. (2008). Genel eğitim sınıflarında eğitim gören zihin engelli öğrencilere temel toplama becerilerinin öğretiminde nokta belirleme tekniğinin etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çalık, N. C., & Kargın, T. (2010). Effectiveness of the Touch Math technique in teaching addition skills to students with intellectual disabilities. International Journal of Special Education, 25 (1), 195-204.

Dağseven, D. (2001). Zihinsel engelli öğrencilere temel toplama ve saat okuma becerilerinin kazandırılması, sürekliliği ve genellenebilirliğinde, doğrudan ve basamaklandırılmış materyallerinin etkililiği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

yaklaşımlarına öğretim göre hazırlanan öğretim

Dağseven-Emecen, D. (2008). Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere sosyal becerilerin kazandırılmasında doğrudan öğretim ve bilişsel süreç yaklaşımları ile yapılan Yayınlamamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. ve öğretimin etkililiklerinin verimliliklerinin karşılaştırılması.

Fletcher, D., Boon, R. T., & Cihak, D. F. (2010). Effects of the Touch Math program compared to a number line strategy to teach addition facts to middle school students with moderate intellectual disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 45 (3), 449-458.

Kramer, T., & Krug, D. A. (1973). A rationale and procedure for teaching addition. Education and Training of the Mentally Retarded, 10, 96-101.

Miller, S., & Mercer, C. D. (1997). Educational aspects of mathematics disabilities. Journal of Learning Disabilities, 30, 47-56.

Scott, K. S. (1993). Multisensory mathematics for children with mild disabilities. Exceptionality, 4, 97-111

Simon, R., & Hanrahan, J. (2004). An evaluation of the Touch Math method for teaching addition to students with learning disabilities in mathematics. European Journal of Special Needs Education, 19 (2), 191-209

Tekin-İftar, E., ve Kırcaali-İftar, G. (2004). Özel eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri. [Errorless teaching procedures in special education (2nd Ed.)] Ankara, Turkey: Nobel Yayınevi.

Wisniewski Z. G., & Skarbek, D. (2002). How effective is touch math for improving students with special needs academic achievement on math addition mad minute timed test? Olive Elementary School.
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------