Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Prososyal Davranışlarının Resimli Çocuk Kitapları İle Desteklenmesi

Selay UZMEN, Duyan MAĞDEN
880 174

Öz


Yapılmış olan bu çalışma, okulöncesi kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının
prososyal davranışlardan paylaşma ve yardım etme davranışlarının, bu davranışları işleyen
resimli çocuk kitapları ile desteklenip desteklenmediğini belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Deneysel bir çalışma olan araştırmanın örneklemini üç anaokuluna devam eden altı yaş
çocukları arasından seçilen toplam kırk çocuk oluşturmuştur. Ön-test ve son-testte çocukların
yardım etme davranışlarını değerlendirmek amacıyla, içinde kalem, küçük kağıtlar, ataçlar,
kalemtraş olan bir kutu yere düşürülmüş ve çocukların tepkileri gözlenmiştir. Paylaşma
davranışlarını değerlendirmek amacıyla, çocuklara beşer tane çıkartma verildikten sonra,
hastanede yatan bir çocuk için istediği sayıda çıkartmayı verebileceği söylenmiştir.
Çocukların aileleri ve eğitimcilerine, içeriğinde yardım etme ve paylaşma davranışlarını
kapsayan soruların bulunduğu birer soru formu iletilmiştir. Deney ve kontrol grubu
çocuklarına iki hafta boyunca sekizer tane resimli kitap okunmuştur. Deney grubu çocuklarına
dördünün içeriğinde yardım etme, dördünün paylaşma davranışları olan resimli kitaplar
okunmuş, hikaye hakkında sorular sorulmuş, tartışmalar yapılmış, etkinlikler uygulanmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre, deney grubuna okunan kitapların çocukların yardım etme ve
paylaşma davranışları üzerine etkisi olduğu, verilmiş olan eğitimin kız çocuklarının yardım
etme davranışları, erkek çocukların ise paylaşma davranışları üzerinde daha etkili olduğu
saptanmıştır. Aileler ile eğitimcilerin sorulara vermiş olduğu cevaplar arasında tutarlılık
olmadığı, aile ve eğitimcilerin ifadeleri ile çocukların davranışları arasındaki uyumun düşük
olduğu belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------