Farklı Kültürlerde Oluşturulan Sorgulamaya Dayalı Öğretim Ortamlarının İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğretim Anlayışlarına Etkisi

Esra MACAROĞLU, Ahmet ÖZDEMİR
962 509

Öz


Bu araştırmanın amacı Türk ve Pensilvanyalı ilköğretim öğretmen adaylarının
sorgulamaya dayalı öğretim ortamlarında fen ve matematik öğretimi hakkındaki anlayışlarını
incelemektir. Araştırma örneklemini Pensilvanya Eyalet Üniversitesi İlköğretim bölümüne
devam eden yirmialtı ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümüne
devam eden otuzbeş öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri; 1998 Bahar dönemi boyunca
Fen Bilgisi Öğretimi metot dersi çerçevesinde Amerika-Pensilvanya’da, 1999 Bahar dönemi
boyunca da Fen Bilgisi ve Matematik Öğretimi metot dersleri çerçevesinde İstanbul-
Türkiye’de toplanmıştır. Her iki ülkede de öğretim üyeleri sorgulamaya dayalı öğrenme
ortamlarını örneklemişlerdir. Veri kaynakları söz konusu metot derslerinde verilen ders
ödevleri ve sınıf-içi aktivitelerdir. Ders ödevleri araştırmaya katılan öğretmen adaylarının
dönemin başında ve sonunda hazırladıkları Pensilvanya için “fen öğretimi felsefem”, Türkiye
için “fen ve matematik öğretimi felsefem” başlıklı metinleri içermektedir. Öğretmen adayları
bu metinlerde; bilimin doğasını ve sorgulamaya dayalı öğretim ortamlarında öğretmen ve
öğrencilerin rollerini nasıl algıladıklarını açıklamaktadırlar. Sınıf içi aktiviteler ise “Bilimin
Doğası Kart Oyunu” adlı bir oyun ve sorgulamaya dayalı öğretimin yer aldığı beşinci sınıf fen
bilgisi dersini anlatan Amerikan Fen Eğitimi Standartlarından alınan bir senaryo üzerine
açılan tartışmalardır. Bu senaryoya ek olarak Türk öğretmen adaylarından sorgulamaya dayalı
fen ve matematik öğretiminden ne anladıklarını yansıtacak birer senaryo hazırlamaları
istenmiştir. Sınıf içi aktiviteler açık kodlama yoluyla kodlanmış, kodlama sırasında ortaya
çıkan örüntülerle kategoriler oluşturulmuş, bu kategorilere dayalı savlar üretilmiştir.
Araştırma verileri; kültür ve okul kültüründen bağımsız olarak, araştırmacı öğretim üyelerinin
örnekledikleri sorgulamaya dayalı öğretim ortamlarının Türk ve Pensilvanyalı ilköğretim
öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki geleneksel görüşlerini değil ama fen ve
matematik öğretimi hakkındaki geleneksel görüşlerini değiştirmede etkili olmuştur.


Tam metin:

PDF
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------